Dagens text

Söndagens mässa 21 augusti 2022: elfte söndagen efter Pingst

INTROITUS Deus in loco sancto suo

Ps. 67:6-7  Gud är i sitt heliga tempel; Gud som låter oss bo tillsammans i enighet, skall själv ge kraft och styrka åt sitt folk. – Ps. 36:2  Må Gud resa sig upp, må hans fiender skingras, och må de fly ur hans åsyn, de som hatar honom. – Ära vare Fadern… – Gud är i sitt heliga tempel…

KOLLEKTBÖN.

Allsmäktige, evige Gud, du som i överflödet av din kärlek övergår allt vad de som åkallar dig förtjänar och önskar, utgjut över oss din barmhärtighet så att du avlägsnar vad vårt samvete fruktar, och skänker oss vad vår bön inte vågar begära. Genom vår Herre…

EPISTEL (1 Kor. 15:1-10)

Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de elva. Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på en gång, varav de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är såsom ett ofullgånget foster. Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds Kyrka. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd har inte varit overksam i mig.

GRADUALE In Deo speravit cor meum, et adjutus sum

Ps. 27:7, 1  På Gud har mitt hjärta hoppats, och jag har blivit hjälpt; och mitt kött har åter blomstrat, och av hela mitt sinne vill jag lovprisa honom. Till dig, Herre, ropade jag; min Gud, dölj dig inte i tystnad, överge mig inte. Alleluia, alleluia. Ps. 80:2-3  Fröjdas i Gud, vår hjälpare, lovsjung Jakobs Gud, stäm upp en ljuvlig sång till lyra. Alleluia.

EVANGELIUM (Mark. 7:31-37)

I den tiden lämnade Jesus Tyrus område och tog vägen över Sidon och gick sedan genom Dekapolis område till Galileiska sjön. Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom. Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga och såg upp mot himlen, suckade och sade: ”Effata” – det betyder: Öppna dig! Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes, och han talade tydligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon, men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare var de att göra det känt. Och folk blev utom sig av häpnad och sade: ”Allt han har gjort är gott. De döva får han att höra, och de stumma att tala.”

OFFERTORIUM Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me

Ps. 29:2-3  Jag vill upphöja dig, Herre, eftersom du har tagit dig an mig och inte låtit mina fiender glädjas över mig; Herre, jag har ropat till dig, och du har helat mig.

STILLA BÖN.

Vi ber dig, Herre, se i din nåd till vår ödmjuka tjänst, så att den gåva som vi frambär blir mottagen av dig och blir till ett stöd för vår svaghet. Genom vår Herre…

Prefation: För den heliga Treenigheten

COMMUNIO Honora Dominum de tua substantia

Ordspr. 3:9-10  Ära Herren av all din förmåga och med det första av din gröda, och dina lador skall fyllas till överflöd, och dina vinpressar skall strömma över av vin.

SLUTBÖN.

Vi ber dig, Herre, låt oss genom att mottaga ditt sakrament erfara ett stöd till kropp och själ så att vi, frälsta till båda, må förhärligas genom fullheten av ditt himmelska läkemedel. Genom vår Herre…