Dagens text

Veckans tisdagsmässa 21 september 2021: S:t Matteus, apostel och evangelist

INTROITUS Os justi meditabitur sapientiam

Den rättfärdiges mun talar visdom, och hans tunga säger vad rätt är; Guds lag är i hans hjärta. Harmas inte över de onda, avundas inte dem som gör orätt. – Ära vare Fadern… – Den rättfärdiges mun…

KOLLEKTBÖN.

Herre, låt oss bli hjälpta genom din helige apostel och evangelist Matteus förbön, så att det som vi inte kan uppnå genom egen förmåga, må skänkas oss genom hans förbön. Genom vår Herre…

EPISTEL (Hes. 1:10-14)

De fyra väsendenas ansikten liknade människoansikten, och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan, och alla fyra hade tjuransikten på vänstra sidan, och alla fyra hade också örnansikten upptill. Så var det med deras ansikten. Och deras vingar var utbredda upptill. Varje väsende hade två vingar med vilka de slöt sig intill varandra, och två som täckte deras kroppar. Och de gick alltid rakt fram. Vart anden ville gå, dit gick de, och när de gick, behövde de inte vända sig. Och väsendena var till sitt utseende lika eldglöd, som brann liksom bloss, under det att elden for omkring mellan väsendena. Och den gav ett sken ifrån sig, och blixtar for ut ur elden. Och väsendena hastade fram och tillbaka liksom blixtar.

GRADUALE Beatus vir, qui timet Dominum

Salig den man som fruktar Herren och har sin stora lust i hans bud. Hans efterkommande skall bli väldiga på jorden, de rättfärdigas släkte skall bli välsignat. Alleluia, alleluia. Herre, dig lovprisar apostlarnas ärorika kör. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 9:9-13)

I den tiden såg Jesus en man vid namn Matteus sitta utanför tullhuset. Han sade till honom: ”Följ mig!” Då steg Matteus upp och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem, kom många tullmän och syndare och låg till bords med Jesus och hans lärjungar. Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar: ”Varför äter er mästare med tullmän och syndare?” Jesus hörde det och sade: ”Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

OFFERTORIUM Posuisti, Domine, in capitum ejum coronam

Herre, på hans huvud har du satt en krona av ädla stenar; av dig begärde han livet, och det har du gett honom. Alleluia.

STILLA BÖN.

Herre, vi ber dig: låt din Kyrkas offer anbefallas genom den salige aposteln och evangelisten Matteus böner, genom vars storslagna förkunnelse den undervisas. Genom vår Herre…

Prefation: För Apostlarna

COMMUNIO Magna est gloria ejus

Hans ära är stor genom din frälsning; Herre, du skall skänka honom ära och stor värdighet.

SLUTBÖN.

Sedan vi tagit emot det heliga Sakramentet ber vi dig ödmjukt, o Herre, att de hemligheter som vi firat till din helige apostel och evangelist Matteus ära, genom hans förbön må bli till ett frälsningsbringande botemedel för oss. Genom vår Herre…