Dagens text

Tisdagens mässa 16 augusti 2022: S:t Joakim, Jungfru Marie fader

INTROITUS Dispersit, dedit pauperibus

Ps. 111:9  Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet förblir för evigt, hans horn skall bli upphöjt med ära. – Ps. 111:1  Salig den som fruktar Herren och har sin stora lust i hans bud. – Ära vare Fadern… – Han strör ut…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, vilkens vilja det varit att den helige Joakim framför alla dina andra helgon skulle bli far till din Sons moder, vi ber dig: förunna oss att alltid erfara hans beskydd, vars fest vi firar. Genom vår Herre…

EPISTEL (Syr. 31:8-11)

Lycklig den man som visat sig fläckfri och inte gjort guldet till sin gud, som inte har satt sin lit till pengar, inte heller till skatter. Säg vem det är, så skall vi prisa honom, ty han har utfört storverk bland sitt folk. Vem är den fullkomlige som bestått detta prov? Må han bära huvudet högt. Vem har avstått från synd när han kunde synda, från att göra ont när han kunde det? Den mannens lycka blir bestående, och Kyrkans heliga skall prisa hans frikostighet.

GRADUALE Dispersit, dedit pauperibus

Ps. 111:9, 2  Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet förblir för evigt, hans horn skall bli upphöjt med ära. Hans efterkommande skall bli väldiga på jorden, och de rättfärdigas släkte skall bli välsignat. Alleluia, alleluia. O Joakim, du den heliga Annas make, den saliga Jungfruns fader, räck oss, dina tjänare, en hand till frälsning. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 1:1-16)

Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Abraham blev far till Isak, Isak till Jakob, och Jakob till Juda och hans bröder. Juda blev far till Peres och Sera genom Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram, Ram till Amminadab, Amminadab till Nahshon, Nahshon till Salmon. Salmon blev far till Boas genom Rahab, Boas till Obed genom Rut, Obed till Ishai, och Ishai till kung David. David blev far till Salomo genom Urias hustru. Salomo blev far till Rehabeam, Rehabeam till Abia, Abia till Asa, Asa till Joshafat, Joshafat till Joram, Joram till Ussia, Ussia till Jotam, Jotam till Ahas, Ahas till Hiskia, Hiskia till Manasse, Manasse till Amon, Amon till Josia, och Josia till Jekonja och hans bröder vid den tid då folket fördes bort till Babylon. Efter bortförandet till Babylon blev Jekonja far till Shealtiel, Shealtiel till Serubbabel, Serubbabel till Abihud, Abihud till Eljakim, Eljakim till Asur, Asur till Sadok, Sadok till Jakim, Jakim till Elihud, Elihud till Eleasar, Eleasar till Mattan, Mattan till Jakob, och Jakob till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.

OFFERTORIUM Gloria et honore coronasti eum

Ps. 8:6-7  Med ära och härlighet har du krönt honom, Herre, du har satt honom till herre över dina händers verk.

STILLA BÖN.

Mottag, mildaste Gud, det offer som vi frambär till ära för den helige patriarken Joakim, den heliga Jungfruns far, på det att vi på hans heliga makas och den saligaste Jungfrun, hans dotters, förbön må uppnå fullkomlig syndaförlåtelse och den eviga härligheten. Genom vår Herre…

Prefation: den allmänna prefationen

COMMUNIO Fidelis servus et prudens

Luk. 12:42  Den pålitlige och förståndige tjänaren, har Herren satt över sin familj för att ge var och en av dem deras kost i rätt tid.

SLUTBÖN.

Vi ber dig, allsmäktige Gud, att vi genom de sakrament som vi mottagit, och genom förtjänsten och förbönen av den helige Joakim, far till din älskade Sons, vår Herre Jesu Kristi moder, må här få del i din nåd, och där ovan i den eviga härligheten. Genom vår Herre…