Veckans torsdagsmässa 21 januari 2021:

S:ta Agnes, jungfru och martyr

INTROITUS Me exspectaverunt peccatores, ut perderent me

På mig har de ogudaktiga vaktat för att förgöra mig, men jag har aktat på dina vittnesbörd. På all annan fullkomlighet har jag sett en ände, men ditt bud är omätligt i vidd. – Saliga är de, vilkas väg är ostrafflig, de som vandrar efter Herrens lag. – Ära vare Fadern… – På mig…

KOLLEKTBÖN.

O allsmäktige och evige Gud, du som har utvalt det svaga här i världen för att låta de starka komma på skam, giv i din nåd att vi som högtidlighåller den heliga Agnes, din jungfru och martyrs fest må gagnas av hennes förbön inför dig. Genom vår Herre…

EPISTEL (Syr. 51:1-8,12)

Jag vill tacka dig, herre och konung, och lovsjunga dig, Gud, min räddare. Jag vill prisa ditt namn, ty du blev min beskyddare och hjälpare, du räddade mig från undergången, från fällan som förtalaren gillrade, från läpparna som spred ut lögner. Inför mina fienders angrepp kom du till min hjälp, och du räddade mig, rik som du är på barmhärtighet och ära, från käftar som var beredda att sluka mig, från händer som ville ta mitt liv, från alla de faror jag råkat i, från kvävande eld som omgav mig, ut ur lågor som jag inte hade tänt, ur djupet av dödsrikets innandömen, från orena tungor och lögnaktigt tal från en orättfärdig kung. Min själ skall prisa Herren intill döden, ty du, o Herre, vår Gud, befriar dem som tåligt väntar på dig, och du räddar dem ur fiendernas våld.

GRADUALE Diffusa est gratia in labiis tuis

Nåden är utgjuten över dina läppar, ty Gud har välsignat dig evinnerligen. För din sannfärdighets, mildhets och rättfärdighets skull skall din hand lyckas utföra underbara ting. Alleluia, alleluia. De fem förståndiga jungfrurna tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor, och vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer, gå ut och möt Kristus, vår Herre! Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 25:1-13)

Vid den tiden gav Jesus lärjungarna denna liknelse: Himmelriket skall liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, herre, öppna för oss! Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

OFFERTORIUM Afferentur regi virgines post eam

Efter henne skall jungfrur föras in till konungen, hennes grannar skall föras till dig i glädje och fröjd. De skall föras in i Herrens, Konungens tempel.

STILLA BÖN.

O Herre, tag i din nåd emot de offergåvor vilka vi frambär till dig, och lös genom förbönen av den saliga Agnes, din jungfru och martyr, våra synders bojor. Genom vår Herre…

Prefation: den allmänna prefationen

COMMUNIO Quinque prudentes virgines acceperunt oleum in vasis suis

De fem förståndiga jungfrurna tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor, och vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer, gå ut och möt Kristus, vår Herre!

SLUTBÖN.

Vi som blivit styrkta av den himmelska födan och drycken ber dig ödmjukt, o Herre, vår Gud, att vi må bli försvarade av förbönerna från henne till vars minne vi har tagit del i de heliga mysterierna. Genom vår Herre…