Sex nya postulanter till Kristus Konungens Instituts systrakommunitet

Kristus Konungens Instituts systrakommunitet, Tillbedjanssystrarna av Jusu Kungliga Hjärta, har nyligen upptagit ytterligare sex postulanter i novitiatklostret i Neapel. De nya postulanterna kommer från England, Frankrike, Polen, Spanien, Sverige och USA.

Dagen före Julens oktavdag, dvs. nyårsafton den 31 december 2021, mottog de S:t Frans av Sales-korset och den blå postulantkappan från vår generalprior, Monsignore Gilles Wach. 

Låt oss be för dem som nu påbörjar sin formation till ordenslivet, särskilt för vår svenska postulant Lovisa. 

S:t Frans av Sales-korset, som bärs av alla medlemmar i Kristus Konungens Instituts andliga familj; superiorer, kaniker, oblater, seminarister, systrar, noviser och postulanter, samt lekmannamedlemmarna i Jesu Hjärtas sällskap.
Monsignore Wach och vår nya svenska postulant Lovisa.
En av de nya postulanterna mottar S:t Frans av Sales-korset av Monsignore Gilles Wach.