MARIA DE KRISTNAS HJÄLP

Novena till Maria de kristnas hjälp: 15 - 23 Maj

Av den helige Don Bosco:

Upprepa alla böner 3 gånger

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Amen.

Hell dig Maria , full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, be för oss syndare nu och i vår dödsstund. 
Amen.

Lovat och prisat evinnerligen, vare altarets allra heligaste sakrament.

Hell dig, o drottning , barmhärtighetens moder, vårt liv, vår fröjd och vårt hopp. Till dig ropa vi, Evas landsflyktiga barn; till dig sucka vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal. Vänd därför, du vår förespråkerska, dina ömma blickar till oss och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade livsfrukt. O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria! 

Maria de kristnas hjälp, be för oss

  1.  Gå till bikt och ta emot dem heliga kommunionen under novenan.
  2. Ge en allmosa till ett välgörande ändamål.