Vad är Jesu Hjärtas Sällskap?

 • Jesu Hjärtas Sällskap är en lekmannaorganisation inom Kristus Konungens Instituts andliga familj.
 • Genom medlemskap i Jesu Hjärtas Sällskap kan lekmän bli delaktiga i Institutets spiritualitet, med avsikten att utbreda vår Herres Konungaskap till Kyrkans och samhällets alla områden, under beskydd av Vår Fru av den Obefläckade Avlelsen.
 • Kristus Konungens Instituts spiritualitet bygger på S:t Benedikt av Nursias, S:t Thomas av Aquinos samt S:t Frans av Sales skrifter och exempel.
 • Medlemmarna av Jesu Hjärtas Sällskap eftersträvar, med hjälp av dessa skyddspatroner, att leva ett sant katolskt liv i samstämmighet med naturen, nåden, tron och kulturen, helt och hållet trogna vår heliga Moder, Kyrkans lära och Petri Stol, och med tyngdpunkt på kärlek till Gud och nästan.
 • I denna heliga strävan ställer de sig under den andliga vägledningen av Institutets präster (kaniker), och får stöd av bönerna från kanikerna, oblaterna, seminaristerna och Tillbedjanssystrarna av Jesu Kungliga Hjärta.
  Sällskapets medlemmar arbetar för att upprätthålla Kristus Konungens Instituts apostoliska arbete. De lever också i samstämmighet med Institutets spiritualitet.
 • Intresserade lekmän kan bli medlemmar av Jesu Hjärtas Sällskap genom att kontakta närmaste apostolat som Institutet driver.
 • Medlemmar kan delta i Institutsfamiljens andliga reträtter och sammankomster anordnade lokalt eller nationellt av sällskapets kaplaner.
 • Ungdomsevenemang och reträtter i Institutets anda erbjuds de familjer som är engagerade i Jesu Hjärtas Sällskap.
 • Vänner och gäster är välkomna till Sällskapets reträtter.

S:t Frans av Sales

S:t Benedikt av Nursia

S:t Thomas av Aquino

JESU HJÄRTAS SÄLLSKAP INOM KRISTUS KONUNGENS INSTITUTS ANDLIGA FAMILJ

(Utdrag ur Jesu Hjärtas Sällskaps konstitutioner).

EN FAMILJ, EN ANDE, EN MISSION

Kristus Konungens Institut grundades utifrån en önskan att tjäna Kyrkan i att nedbringa Guds nåd samt att helga präster som hängivet tjänar själarna.

Institutets motto sammanfattar dess anda: ”Veritatem facientes in Caritate”: sanning och kärlek är oupplösligt förenade och skall hållas fast vid med samma ståndaktighet.

Som dess konstitutioner fastslår, är det särskilda syftet med Kristus Konungens Institut ”förkunnandet, spridandet och försvaret av vår Herre Jesus Kristi rike, han som är vägen, sanningen och livet, i alla aspekter av människans liv”. Detta är det yttersta syftet, vilket huvudsakligen uppnås genom firandet av en värdig liturgi, i enlighet med den extraordinarie formen av den latinska riten.

Kanik Amaury Montjean, superior för Institutets svenska apostolat

För att kunna vara rotfäst i denna autentiska kristna spiritualitet, har Kristus Konungens Institut placerat sig självt under beskydd av den Obefläckade Avlelsen, därigenom fostrande en sann familjeanda. Därutöver har man som förebilder och mästare tagit tre stora helgon som framträdde under kritiska perioder i Kyrkans historia: S:t Benedikt, S:t Thomas av Aquino och S:t Frans av Sales. Dessa stora helgon är framträdande på bönens, vetenskapens, doktrinens och evangelisationens område. Alla tre ger en föreställning om sakernas mått, harmoni, skönhet, sanning och den sanna uppfattningen av dem.

Kristus Konungens Institut har, som ett av sina missionsområden, att undervisa människan med hänseende på hennes slutliga fullbordan. Alla människor är kallade till det fulla förverkligandet av sin tillvaro – den eviga saligheten – vilket endast uppnås genom att följa Kristus, den fulländade modellen; allt efter omständigheterna i vars och ens liv.

Den kristne är förberedd genom sitt dop till att leva i denna förening med vår Herre Jesus Kristus. I vår andliga familj i Kristus Konungens Institut skulle allt ordnas med avsikten att låta var och en av dess medlemmar – vigd eller ej, präst eller lekman – allt mer lära känna, älska och tjäna vår Herre Jesus Kristus.

Kristus Översteprästens prästämbete; Kristi kors; Lammet slaktat i lydnad till sin Fader; Jesu Heliga Hjärta, källa till all tröst; Marie Obefläckade Hjärtas hörsamhet mot den Helige Ande, är de många mysterier som skapar grunden till den inre enheten inom denna familj, samt deras fulla gemenskap med Kyrkan.