Torsdagens mässa 16 maj 2024:

S:t Ubaldus, biskop och bekännare

INTROITUS Statuit ei Dominus testamentum pacis

Syr. 45:30 Herren har slutit ett fredsförbund med honom och gjort honom till folkets furste, för att han skall ha prästadömets värdighet för evigt, alleluia, alleluia. – Ps. 131:1 Herre, kom ihåg David och all hans saktmodighet. – Ära vare Fadern… – Herren har slutit…

KOLLEKTBÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre, att du må finna behag i att bistå oss, och sträck genom din helige biskop och bekännare Ubaldus ut din nåds högra hand till försvar mot djävulens alla snaror. Genom vår Herre…

EPISTEL (Syr. 44:16-27, 45:3-20)

Se, en stor präst som i sina dagar behagade Gud, och befanns vara rättfärdig; i vredens tid blev han till försoning. Det fanns inte hans like, någon som så höll den Högstes lag. Därför lovade Herren med ed, att han skulle bli stamfader till hans folk. Alla folks välsignelse gav han honom, och sitt förbund stadfäste han över hans huvud. Han erkände honom genom sin välsignelse, han bevarade sin barmhärtighet mot honom, och han fann nåd inför Herrens ögon. Herren förhärligade honom i konungars åsyn och skänkte honom ärans krona. Han upprättade ett evigt förbund med honom och gav honom ett stort prästadöme och saliggjorde honom med ära, att han skulle vara hans präst och lova hans namn och frambära åt honom ett värdigt och välbehagligt rökelseoffer.

GRADUALE Ecce, Sacerdos magnus

Syr. 44:66, 20 Se, en stor präst som i sina dagar behagade Gud och befanns vara rättfärdig. Det fanns inte hans like, som så höll den Högstes lag. Alleluia, alleluia. Ps. 109:4 Du är överstepräst för evigt, enligt Melchisedeks ordning, alleluia.

Under Påsktiden ersätts Graduale med följande Alleluia:

Alleluia. Hic est Sacerdos, quem coronavit Dominus. Alleluia.

Alleluia. Detta är den präst som Herren har krönt. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 25:14-23)

Vid den tiden gav Jesus sina lärjungar följande liknelse: En man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han fem talenter, en annan två och den tredje en talent – var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig iväg. Den som hade fått fem talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som fått en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och lämnade fram fem talenter till och sade: Herre, fem talenter lämnade du åt mig. Nu har jag tjänat fem till. Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje! Så kom den som hade fått två talenter fram och sade: Herre, två talenter lämnade du åt mig. Här är två till som jag tjänat. Hans herre sade: Bra, du gode och trogne tjänare! Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!

OFFERTORIUM Inveni David servus meum

Ps. 88:22 Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja; ty min hand skall hjälpa honom, och min arm skall styrka honom. Alleluia.

STILLA BÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre: må dina helgon överallt skänka oss glädje, så att vi genom hågkomsten av deras förtjänster må erfara deras beskydd. Genom vår Herre…

Prefation: Kyrkoårstidens prefation

COMMUNIO Fidelis servus et prudens

Luk. 12:42 Den pålitlige och förståndige tjänaren har Herren satt över sin familj för att ge dem deras kost i rätt tid. Alleluia.

SLUTBÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre: giv, att vi, som frambär vårt tack för de gåvor vi mottagit, genom din helige biskop och bekännare Ubaldus förböner erhåller än större välsignelser. Genom vår Herre…