Torsdagens mässa 23 november 2023:

S:t Clemens I, påve och martyr

INTROITUS Dicit Dominus: Sermones mei

Jes. 59:21, 56:7  Så säger Herren: Mina ord, som jag har lagt i din mun, skall inte vika ur din mun, och dina gåvor skall vara mig välbehagliga på mitt altare. – Ps. 111:1  Salig är den man, som fruktar Herren och har hela sin lust till hans bud. – Ära vare Fadern… – Så säger Herren..

KOLLEKTBÖN.

O evige Herde, se i nåd till din hjord, vilken vi bönfaller dig att alltid vaka över och bevara genom den helige Clemens, din martyr och påve, som du utvalde till att vara överherde för hela din Kyrka. Genom vår Herre…

EPISTEL (Fil. 3:17-21, 4:1-3)

Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, ni mina älskade. Evodia och Syntynke uppmanar jag att vara eniga i Herren. Ja, också dig, trofaste medarbetare, ber jag: hjälp dem som har kämpat med mig i evangeliets tjänst tillsammans med Klemens och mina andra medarbetare, som har sina namn i livets bok.

GRADUALE Exaltent eum in Ecclesia plebis

Ps. 106:32, 31 De må upphöja honom i folkets kyrka, och lova honom där de äldste sitter. De må tacka Herren för hans nåd och för hans under med människors barn. Alleluia, alleluia. Matt. 16:18 Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 16:13-19)

I den tiden då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: ”Vem säger folket att Människosonen är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna.” Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” Jesus sade till honom: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.”

OFFERTORIUM Ecce dedi verba mea in ore tuo

Jer. 1:9-10 Se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, jag sätter dig idag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera.

STILLA BÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre, att du i din kärleksfulla godhet må röras av vår offergåvas frambärande och upplysa din Kyrka; att din hjord må blomstra överallt, och att dess herdar under din ledning må vara till behag för dig. Genom vår Herre…

Prefation: För Apostlarna

COMMUNIO Tu es Petrus

Matt. 16:18 Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka.

SLUTBÖN.

Vi bönfaller dig o Herre, efter att din Kyrka blivit mättad av den heliga måltiden: härska i din mildhet över henne, så att hon genom ditt mäktiga styre får åtnjuta än större frihet, och alltid får förbli oberoende i utövandet av sin tro. Genom vår Herre…