Dagens mässa 1 juni 2023:

Torsdagen i pingstoktaven

INTROITUS Spiritus Domini replevit orbem terrarum

Vish. 1:7  Herrens Ande uppfyller jordkretsen, alleluia, och för honom, som omfattar allt, är varje ljud känt. Alleluia, alleluia, alleluia. – Ps. 67:2  Må Gud stå upp, och hans fiender skall skingras, och de som hatar honom skall fly inför hans ansikte. – Ära vare Fadern… – Herrens Ande…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, som på denna dag genom den Helige Andes upplysning undervisat de troendes hjärtan, ge oss, att vi i samme Ande må förstå vad som är rätt och alltid få glädja oss åt hans tröst. Genom vår Herre…

EPISTEL (Apg. 8:5-8)

I de dagarna kom Filippus ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den staden.

GRADUALE Alleluia, alleluia. Emitte Spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem terrae.

Alleluia, alleluia. Ps. 103:30 Sänd ut din Ande, och allt skall bli nyskapat, och du skall förnya jordens ansikte. (Här knäböjer man) Kom, Helige Ande, uppfyll dina troendes hjärtan och upptänd i dem din kärleks eld.

SEKVENS. Veni, Sancte Spiritus

Helge Ande, sänd av Gud, lyss till våra böners ljud, kom till oss från himlen ner. * I ditt hägn du alla tar, du vårt värn och försvar, du oss goda gåvor ger. * O du tröstekälla klar, varmt till oss välkommen var, med din nåd och helga tröst. Du den trötte ro beskär, lindring åt den sjuke bär, gjuter frid i varje bröst. * O du härlighetens sken, med din strålglans klar och ren, led oss till rättfärdighet. Lyste ej din helga glans, allting som hos mänskan fanns, vore synd och skröplighet. * Rentvå oss från ont begär, vattna vad förtorkat är, läk de djupa syndasår. Du det hårda göre mjukt, friskt och sunt vad som är sjukt; rädda den som vilse går. * Den som tryggar sig till dig, giv din nåd sjufaldelig; städse dina trogna hör. Kläd oss i din bröllopsskrud, då vi träda fram för Gud, oss till saligheten för. Amen.

EVANGELIUM (Luk. 9:1-6)

I den tiden kallade Jesus till sig de tolv apostlarna och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka. Han sade till dem: ”Ta ingenting med er på vägen, varken stav eller lädersäck, varken bröd eller pengar, inte heller två livklädnader. När ni kommer in i ett hus, så stanna där tills ni drar vidare. Men om man inte tar emot er, lämna då den staden och skaka dammet av era fötter. Det skall vittna mot dem.” De gick ut och vandrade från by till by och predikade överallt evangeliet och botade sjuka.

OFFERTORIUM Confirma hoc Deus, quod operatus est in nobis

Ps. 67:29-30 Styrk, o Gud, det som du har verkat i oss. Från ditt tempel, som är i Jerusalem, skall konungar skänka dig gåvor. Alleluia.

STILLA BÖN.

Vi ber dig, o Herre, helga de framburna offergåvorna och rena våra hjärtan genom den Helige Andes upplysning. Genom vår Herre…

Prefation: för Pingsten

COMMUNIO Factum est repente de coelo sonus

Apg. 2:2, 4 Då kom plötsligt ett dån från himmelen som av en framfarande, väldig vind där de satt, alleluia, och alla uppfylldes av den Helige Ande och talade om Guds storverk, alleluia.

SLUTBÖN.

O Gud, må den Helige Andes utgjutelse rena våra hjärtan och göra dem fruktbärande genom ymnig bestänkning av hans dagg. Genom vår Herre…