Torsdagens mässa 2 februari 2023:

Kyndelsmässodagen

INTROITUS Suscepimus, Deus, misericordiam tuam

Ps. 47:10-11  Vi har mottagit din barmhärtighet, o Gud, mitt i ditt tempel; som ditt namn, o Gud, så sträcker sig också din härlighet till jordens gränser; full av rättfärdighet är din högra hand. – Ps. 47:2  Stor är Herren och värd all vår lovprisning i vår Guds stad, på hans heliga berg. – Ära vare Fadern… – Vi har mottagit…

KOLLEKTBÖN.

Allsmäktige, evige Gud, vi bönfaller ödmjukt inför ditt majestät, att på samma sätt som din Son denna dag i mänsklig gestalt blivit framburen i templet, även vi med renade hjärtan får frambäras inför dig. Genom vår Herre…

EPISTEL (Mal. 3:1-4)

Så talar Herren Gud: Se, jag skall sända min ängel, och han skall bereda vägen inför mig. Och med hast skall han komma till sitt tempel, den Herre som ni väntar på, och förbundets ängel som ni frågar efter. Se, han kommer, säger härskarornas Herre. Men vem kan tänka ut dagen för hans ankomst, och vem kan bestå vid synen av honom? Ty han är som en guldsmeds eld och som en valkares lut. Han skall sätta sig ner och smälta silvret och rena det; han skall rena Levis söner och luttra dem som guld och silver; och sedan skall de frambära åt Herren offergåvor i rättfärdighet. Och Judas och Jerusalems offer skall behaga herren som i forna dagar och förgångna år, säger Herren, den Allsmäktige.

GRADUALE Suscepimus, Deus, misericordiam tuam

Ps. 47:10-11, 9  Vi har mottagit din barmhärtighet, o Gud, mitt i ditt tempel; som ditt namn, o Gud, så sträcker sig din härlighet till jordens gränser. Som vi har hört det förkunnas, så har vi även sett det i vår Guds stad, på hans heliga berg. Alleluia, alleluia. Åldringen Barnet i famnen bär, dock Barnet åldringen vägen lär. Alleluia.

Efter Septuagesima ersätts Alleluia med följande

TRACTUS Luk. 2:29-32  Herre, nu låter du din tjänare fara hädan i frid efter ditt ord; ty mina ögon har sett din frälsning, vilken du har berett inför alla folks åsyn; ett ljus till hedningarnas upplysning och till ditt folk Israels förhärligande.

EVANGELIUM (Luk. 2:22-32)

När tiden för deras rening var förbi, den som var föreskriven i Mose lag, förde de upp Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det var befallt i Herrens lag: Varje förstfödd som öppnar moderlivet skall räknas som helgad åt Herren. De skulle även offra ett par turturduvor eller två unga duvor, enligt Herrens lag. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens Smorde. Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed inför lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade: ”Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk, ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel.”

OFFERTORIUM Diffusa est gratia in labiis tuis

Ps. 44:3 Nåden är utgjuten över dina läppar; så välsignade Gud dig till evig tid och i evigheternas evighet.

STILLA BÖN.

Hör våra böner, o Herre, och bistå oss med din milda hjälp, så att de offergåvor som vi frambär inför ditt majestäts åsyn, blir dig värdiga. Genom vår Herre…

Prefation: För Jesu födelse

COMMUNIO Responsum accepit Simeon a Spiritu Sancto

Luk. 2:26  Det uppenbarades för Simeon av den helige ande, att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens smorde.

SLUTBÖN.

Vi ber dig, Herre vår Gud, att de högt heliga hemligheter som du skänkt oss för att vår frälsning skall fulländas, på den saliga och alltid rena Jungfrun Marias förbön må leda oss till välfärd för tid och evighet. Genom vår Herre…