Veckans torsdagsmässa 21 oktober 2021:

Feria, tjugoförsta söndagen efter Pingst

INTROITUS In voluntate tua, Domine

I din vilja, Herre, är allting grundat, och ingenting finns som kan motstå din vilja; ty du har gjort allt, himlen och jorden och allt som omsluts av himlens krets; världsalltets Herre är du.Saliga är de som är obefläckade i sin vandel, de som vandrar efter Herrens lag. – Ära vare Fadern… – I din vilja…

KOLLEKTBÖN.

Vi ber dig, Herre, bevaka med ständig faderskärlek ditt husfolk, att de under ditt beskydd vara fria från allt som är skadligt, och i goda gärningar vara hängivna ditt namn. Genom vår Herre…

EPISTEL (Ef. 6:10-17)

Bröder, var starka i Herren och hans väldiga kraft. Tag er hela Guds vapenrustning, att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför er hela Guds vapenrustning, att ni kan stå emot den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn er sanningen som ett bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.

GRADUALE Domine, refugium factus es nobis

Herre, du har blivit en tillflykt för oss från släkte till släkte. Innan bergen blev till och jorden och världen skapades, från evighet till evighet är du, o Gud. Alleluia, alleluia. Israel drog ut från Egypten, Jakobs hus från främmande folk. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 18:23-35)

Vid den tiden framställde Jesus följande liknelse för sina lärjungar: Himmelriket är likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen, förde man fram till honom en som var skyldig honom tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru och hans barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad: Ha tålamod med mig skall jag betala dig alltsammans. förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut, träffade han en av sina medtjänare, som var skyldig honom hundra denarer. Han tog fast honom och ville strypa honom och sade: Betala, vad du är skyldig! Hans medtjänare föll ner och bad honom: Ha tålamod med mig, skall jag betala dig. Men han gick inte med det utan gick och lät sätta honom i fängelse, tills han hade betalt vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände, blev de mycket upprörda och talade om alltsammans för sin herre. kallade hans herre honom till sig och sade: Du onde tjänare! Hela skulden efterskänkte jag dig, därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig. skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder.

OFFERTORIUM Vir erat in terra Hus

Det var en man i landet Hus vid namn Job, uppriktig, rättfärdig och gudfruktig, och honom begärde satan att fresta. Och Gud gav honom makt över Jobs ägodelar och hans kropp. Och han ödelade all hans egendom och förgjorde hans barn och plågade honom själv med onda sår.

STILLA BÖN.

Mottag, o Herre, nådigt de offer med vilka du har velat både själv försonas och i din godhet åt oss återupprätta frälsningen. Genom vår Herre…

Prefation: För den Heliga Treenigheten

COMMUNIO In salutari tuo anima mea

I din frälsning vilar min själ, och till ditt ord har jag satt mitt hopp: när skall du hålla dom över mina förföljare? De orättfärdiga har förföljt mig, hjälp mig, Herre, min Gud.

SLUTBÖN.

Efter att ha fått del av odödlighetens bröd, ber vi dig, o Herre, att vi med rent hjärta tillägna oss vad vi har tagit emot med munnen. Genom vår Herre…