Dagens text

Veckans söndagsmässa 9 maj 2021: Femte söndagen efter Påsk

INTROITUS Vocem jucunditatis annuntiate, et audiatur, alleluia

Förkunna glädjens budskap, och låt det höras, alleluia. Förkunna till jordens yttersta gränser: Herren har befriat sitt folk, alleluia, alleluia. – Hela jorden må fröjdas i Gud, sjung lovsång till hans namn, prisa hans härlighet. – Ära vare Fadern… – Förkunna glädjens budskap…

KOLLEKTBÖN.

Gud, du från vilken allt gott utgår, vi ber dig ödmjukt att du må göra så att vi under din ingivelse tänker vad som är rätt, och under din ledning handlar därefter. Genom vår Herre…

EPISTEL (Jak. 1:22-27)

Älskade, var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd. Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern.

GRADUALE Allluia, alleluia. Surrexit Christus, et illuxit nobis

Alleluia, alleluia. Kristus är uppstånden, och han har sänt ljus över oss, vilka han återlöst med sitt blod. Alleluia. Jag har utgått av Fadern och har kommit i världen. Åter lämnar jag världen och går till Fadern. Alleluia.

EVANGELIUM (Joh. 16:23-30)

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”Sannerligen, sannerligen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid, då jag inte längre skall tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Ja, jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern.” Då sade hans lärjungar: ”Se, nu talar du öppet och inte i liknelser. Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud.”

OFFERTORIUM Benedicite, gentes, Dominum, Deum nostrum

Ni folk, prisa Herren, vår Gud, och lyssna till ljudet av lovsången till honom, han som har gett liv åt min själ och inte låter mina fötter slinta. Välsignad vare Herren, som inte har förkastat min bön och inte vänt sin barmhärtighet från mig. Alleluia.

STILLA BÖN.

Mottag, o Herre, de troendes böner tillsammans med de framburna offergåvorna, så att vi genom den fromma andaktens handlingar må vandra till den himmelska härligheten. Genom vår Herre…

Prefation: för Påsken

COMMUNIO Cantate Domino, alleluia

Sjung för Herren, alleluia; sjung för Herren och prisa hans namn. Förkunna från dag till dag hans frälsning. Alleluia.

SLUTBÖN.

Förunna oss, o Herre, vilka du har mättat med kraften från ditt himmelska bord, både att eftersträva det som är rätt, och att vinna det vi eftersträvar. Genom vår Herre…