Dagens text

Söndagens mässa 2 oktober 2022: Sjuttonde söndagen efter Pingst

INTROITUS Justus es, Domine, et rectum judicium tuum

Ps. 118:137   Herre, du är rättfärdig, och din dom är rättvis, handla med din tjänare efter din barmhärtighet.Ps. 124:1  Saliga är de vilkas väg är ostrafflig, de som vandrar efter Herrens lag.Ära vare Fadern… – Herre, du är rättfärdig…

KOLLEKTBÖN.

Vi ber dig, Herre, skänk ditt folk nåden att undvika djävulens besmittelse och att ivrigt söka dig, den ende Guden, med ett rent sinne. Genom vår Herre…

EPISTEL (Ef. 4:1-6)

Bröder, jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda alla sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band: en kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla, och som är välsignad i evigheters evighet, amen.

GRADUALE Beata gens, cuius est Dominus Deus eorum

Ps. 32:12, 6 Saligt är det folk vars Gud Herren är, det folk han har utvalt till arvedel åt sig. Himmelen är gjord genom Herrens ord och all dess här genom hans muns anda. Alleluia, alleluia. Ps. 101:2  O Gud, hör mina böner och låt mitt rop komma inför dig. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 22:34-46)

I den tiden kom Fariseerna till Jesus, och en av dem, en laglärd, ville sätta honom prov och frågade:Mästare, vilket är det största budet i lagen?Han svarade:Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.Medan Fariseerna var samlade, frågade Jesus dem:Vad anser ni om Messias? Vems son är han?De svarade:Davids. sade han till dem:Hur kan David, driven av Anden, kalla honom Herre och säga: Herren sade till min Herre: Sätt dig min högra sida, tills jag har lagt dina fiender under mina fötter. Om nu David kallar honom för sin Herre, hur kan Messias vara Davids son?Ingen kunde svara honom ett ord, och från den dagen vågade ingen längre fråga honom.

OFFERTORIUM Oravi Deum meum ego Daniel

Dan. 9:17, 18, 19  Jag, Daniel, bad till min Gud och sade: O Gud, hör din tjänares bön, låt ditt ansikte lysa över din helgedom, och se nådigt till ditt folk, över vilket ditt namn har åkallats, o Gud.

STILLA BÖN.

Vi bönfaller ödmjukt ditt majestät, o Herre, att detta heliga som vi utför, må befria oss från våra fel både i det förgångna och i framtiden. Genom vår Herre…

Prefation: För den heliga Treenigheten

COMMUNIO Vovete et reddite Domino, Deo vestro

Ps. 75:12-13 Gör löften och infria dem åt Herren, er Gud, alla de som är omkring honom bära fram gåvor åt den Fruktansvärde, ty han hejdar furstarnas övermod, fruktansvärd är han för konungarna jorden.

SLUTBÖN.

Allsmäktige Gud, våra svagheter bli helade genom dina saliggörande gåvor, och evighetens botemedel komma oss till del. Genom vår Herre…