Dagens text

Veckans söndagsmässa 1 augusti 2021: tionde söndagen efter pingst

INTROITUS Cum clamarem ad Dominum exaudivit vocem meam

Då jag ropade till Herren, hörde han min röst, till beskydd mot dem som kom mig för nära, och han förödmjukade dem, han, som är till före tiden och förblir i evighet. Kasta din börda på Herren, och han skall själv nära dig. – Hör min bön, o Gud, och förakta inte min åkallan, se till mig och bönhör mig. –Ära vare Fadern… – Då jag ropade till Herren…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, du som visar din allmakt främst genom att skona och visa nåd, låt oss få riklig del av din nåd, så att du låter oss bli delaktiga av de himmelska skatterna när vi strävar mot uppfyllelsen av dina löften. Genom vår Herre…

EPISTEL (1 Kor. 12:2-11)

Bröder, ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med, bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni skall förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger: ”Förbannelse över Jesus”, och att ingen kan säga ”Jesus är herre”, om han inte är fylld av den helige Anden. Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

GRADUALE Custodi me, Domine, ut pupillam oculi

Bevara mig såsom din ögonsten, Herre, beskydda mig i dina vingars skugga. Låt min dom utgå från ditt ansikte; låt dina ögon skåda med tålmodighet. Alleluia, alleluia, Dig tillkommer lovsång, o Gud, på Sion, och åt dig skall givas löfte i Jerusalem. Alleluia.

EVANGELIUM (Luk. 18:9-14)

I den tiden sade Jesus till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra: ”Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den andre tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: ‘Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper’. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: ‘Gud, var nådig mot mig syndare’. Jag säger er: det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”

OFFERTORIUM Ad te, Domine, levavi animam meam

Till dig, o Herre, har jag upplyft min själ, jag förtröstar på dig, svik mig inte, låt inte mina fiender triumfera. Den som hoppas på dig blir aldrig sviken.

STILLA BÖN.

Låt det utsedda offret, o Herre, vilket du har värdigats låta bli framburet till ditt heliga Namns ära, bli till helig läkedom för oss. Genom vår Herre…

Prefation: För den Heliga Treenigheten.

COMMUNIO Acceptabis sacrificium justitiae

Då skall du få njuta rätta offer, brännoffer och heloffer på ditt altare, o Herre.

SLUTBÖN.

Vi bönfaller dig ödmjukt, o Herre, vår Gud, att du inte må hålla tillbaka din hjälp till dem som du aldrig upphör att förnya genom dina gudomliga sakrament. Genom vår Herre…