Dagens text

Söndagens mässa 4 juni 2023: Första söndagen efter pingst, den heliga Treenighetens högtid

INTROITUS Benedicta sit sancta Trinitas

Tob. 12:6  Välsignad vare den heliga Treenigheten i sin odelbara helhet! Låt oss prisa den; ty den har gjort barmhärtighet med oss. – Ps. 8:2  Herre, vår Herre, hur underbart är inte ditt namn på hela jorden. – Ära vare Fadern… – Välsignad vare…

KOLLEKTBÖN.

Allsmäktige, evige Gud, du som förlänat dina tjänare att i den sanna trons bekännelse få kännedom om den eviga Trefaldighetens härlighet och i majestätets makt tillbedja dess enhet, vi ber dig, låt oss genom ståndaktighet i samma tro alltid vara tryggade mot all ont. Genom vår Herre…

EPISTEL (Rom. 11: 33-36)

Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.

GRADUALE Benedictus es, Domine, qui intueris abyssos

Dan. 3:55-56 Välsignad är du, Herre, som skådar ner över avgrunder och tronar över keruber. Välsignad är du, Herre, i himlavalvet och värd pris i evighet. Alleluia, alleluia. Dan. 3:52 Välsignad är du, Herre, våra fäders Gud, och lovvärd i evighet, alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 28:18-20)

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

OFFERTORIUM Benedictus sit Deus Pater

Tob. 12:6 Välsignad vare Gud Fadern och Guds enfödde Son och den Helige Ande; ty han har gjort barmhärtighet med oss.

STILLA BÖN.

Vi ber dig, Herre, vår Gud, helga genom vår åkallan av ditt heliga namn denna offergåva, och gör oss själva därigenom till ett evigt offer åt dig. Genom vår Herre…

Prefation: För den heliga Treenigheten

COMMUNIO Benedicimus Deum coeli

Tob. 12:6 Vi lovsjunger himmelens Herre och prisar honom inför allt levande, ty han har handlat med oss efter sin barmhärtighet.

SLUTBÖN.

Låt, Herre vår Gud, mottagandet av detta sakrament och bekännandet av den eviga och heliga Treenigheten och dess odelbara enhet leda oss till kroppens och själens välfärd. Genom vår Herre…