Dagens text

Söndagens mässa 26 november 2023: Tjugofjärde och sista söndagen efter Pingst

INTROITUS Dicit Dominus: Ego cogito cogitationes pacis

Jer. 29:11, 12, 14  Så säger Herren: Jag tänker fridens tankar, och inte bedrövelsens; ni skall åkalla mig, och jag skall höra er, och jag skall återföra er ur fångenskapen från alla länder. – Ps. 84:2  Herre, du har välsignat ditt land och har låtit Jakobs fångenskap upphöra. – Ära vare Fadern… – Så säger Herren…

KOLLEKTBÖN.

Vi ber dig, o Herre, uppliva dina troendes vilja, så att de med större iver må förvärva den gudomliga frälsningens frukter, och av din kärlek uppnå allt större nåd till frälsning. Genom vår Herre…

EPISTEL (Kol. 1:9-14)

Bröder, vi upphör inte att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Gud och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje skall ni då tacka Gud Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. Genom honom och hans blod är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

GRADUALE Liberasti nos, Domine, ex affligentibus nos

Ps. 43:8-9 Du har befriat oss, Herre, från dem som plågar oss, och dem som hatar oss har du bringat till skam. I Gud skall vår berömmelse vara hela dagen, och i ditt namn skall vi lovsjunga i evighet. Alleluia, alleluia. Ps. 129:1-2 Ur djupen ropar jag till dig, Herre; Herre, hör min bön. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 24:15-35)

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta, bör noga lägga märke till det – så måste de som är i Judeen fly bort till bergen. Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Om någon säger till er: Se här är Kristus, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska Kristus och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända bort till väster, så skall Människosonens ankomst vara. Där den döda kroppen är samlas gamarna. Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de se Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står för dörren. Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.”

OFFERTORIUM De profundis clamavi ad te, Domine

Ps. 129:1-2 Ur djupen ropar jag till dig, Herre, Herre, hör min bön; ur djupen ropar jag till dig, Herre,

STILLA BÖN.

Hör nådigt, o Herre, våra ödmjuka åkallan, och mottag ditt folks offer och böner; och omvänd allas våra hjärtan till dig, på det att vi, befriade från alla begär, må vända oss till himmelska önskningar. Genom vår Herre…

Prefation: För den heliga Treenigheten

COMMUNIO Amen, dico vobis, quidquid orantes petitis

Mark. 11:24 Sannerligen säger jag er: vad ni än ber om i era böner, tro att ni ska få det, och det ska ske.

SLUTBÖN.

Vi ber dig, o Herre, förunna oss genom dessa sakrament som vi har åtnjutit, att allt bristfälligt i våra själar måtte helas genom deras läkedoms gåva. Genom vår Herre…