Dagens text

Söndagens mässa 5 februari 2023: Söndagen septuagesima

Med söndagen Septuagesima börjar förberedelsen till Påsk. Sedvänjan att helga tiden före Påsk genom fasta och bön går tillbaka till de första kristna århundradena; men man började inte alltid och överallt fastan på samma dag; det fanns även trakter, i vilka man inte fastade varje dag. På så sätt uppstod uttrycken 70-, 60-, 50-, 40-dagars fasta. Därav namnen Septuagesima (70:e), Sexagesima (60:e), Quinquagesima (50:e) om de söndagar, som tänktes börja dessa olika långa fastetider. Fastän nu i hela den katolska Kyrkan fastetiden endast omfattar de sista 40 dagarna före Påsk, har ändå de gamla namnen bevarats, och gudstjänsten bär redan från söndagen Septuagesima botens prägel. Lovsången ”Gloria in excelsis” ljuder inte mer, och vid mässans slut heter det inte ”Ite, missa est”, utan ”Benedicamus Domino”, i det att Kyrkan uppmanar de troende att ännu en stund stanna i bön inför Guds ansikte. Vid Graduale bortfaller de tre Alleluia; inte heller hörs något Alleluia i den övriga liturgin, och den liturgiska färgen är violett som i Advent och fastan.

INTROITUS Circumdederunt me gemitus mortis

Ps. 17:5, 6, 7  Dödens klagan har omgivit mig, dödsrikets kval har omslutit mig. I min nöd ropade jag till Herren, och från sitt heliga tempel hörde han min röst. – Ps. 17:2-3  Jag vill älska dig, Herre, min styrka. Herren är mitt fäste och min tillflykt och min förlossare. – Ära vare Fadern… – Dödens klagan…

Gloria utgår i denna mässa.

KOLLEKTBÖN.

Vi ber dig, Herre, hör i din godhet ditt folks böner, så att vi, som med rätta straffats för våra synder, må finna barmhärtighet och frälsning, ditt namn till ära. Genom vår Herre…

EPISTEL (1 Kor. 9:24-27, 10:1-5)

Bröder, vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning – de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. I stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra. Bröder, jag vill att ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till.

GRADUALE Adjutor in opportunitatibus, in tribulatione

Ps. 9:10-11, 19-20  Du kommer till vår hjälp i nöden, när tiden är inne; må de hoppas på dig, de som känner dig, ty du överger inte dem som söker dig. Ty den fattige är inte för alltid överlämnad åt glömskan, de fattigas tålamod skall inte vara förgäves i evighet. Res dig, o Herre, så att inte människan får övertaget.

TRACTUS De profundis clamavi ad te

Ps. 129:1-4  Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst, låt dina öron lyssna till din tjänares bön. Om du vill ge akt på våra missgärningar, Herre; Herre, vem kan då bestå? Men hos dig är försoning, och för din lags skull längtar jag efter dig, Herre.

EVANGELIUM (Matt. 20:1-16)

I den tiden framställde Jesus denna liknelse för sina lärjungar: ”Se, himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och fick se andra stå arbetslösa på torget. Han sade till dem: Gå ni också till min vingård, jag skall ge er en rättvis lön. Och de gick. Vid sjätte och vid nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Också vid elfte timmen gick han ut och fann några andra stå där, och han sade till dem: Varför står ni här hela dagen arbetslösa? De svarade honom: Därför att ingen har lejt oss. Han sade då till dem: Gå till min vingård, ni också. På kvällen sade vingårdens herre till sin förvaltare: Kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med de sista och sluta med de första. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram var sin denar. När sedan de första kom, trodde de att de skulle få mer, men också de fick en denar. När de fick den, klagade de på husbonden och sade: De där som kom sist har gjort en timme, och du har jämställt dem med oss, som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem: Min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men åt den siste vill jag ge lika mycket som åt dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? Så skall de sista bli de första och de första bli de sista, ty många är kallade, men få är utvalda.”

OFFERTORIUM Bonum est confiteri Domino

Ps. 91:2  Det är gott att bekänna sig till Herren, och lovsjunga ditt namn, du den Högste.

STILLA BÖN.

Vi ber dig, o Herre, tag emot vårt offer och våra böner, och rena oss genom dessa himmelska hemligheter och bönhör oss i din mildhet. Genom vår Herre…

Prefation: För den Heliga Treenigheten

COMMUNIO Illumina faciem tuam super servum tuum

Ps. 30:17-18, 2:51  Låt ditt ansikte lysa över dina tjänare, och fräls mig i din barmhärtighet, Herre; jag skall inte komma på skam, ty jag har åkallat dig.

SLUTBÖN.

O Gud, låt dina troende styrkas genom dina gåvor, på det att de än en gång längtar efter vad de njutit, och ständigt får åtnjuta det som de längtar efter. Genom vår Herre…