EN SAMMANSLUTNING AV TROENDE

Kristus har sagt: ”Där två eller tre av er är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland er”. Medlemmarna av Kristi kropp ”skall vara så nära förbundna att de stöttar varandra ömsesidigt”. För att uppnå Jesu Hjärtas Sällskaps mål, under det att man håller fast vid sanningens ande, är dess medlemmar, vilka kommer från olika omständigheter och yrken, förenade i en sammanslutning av troende som tillsammans strävar efter ett personligt och ömsesidigt helgande. Sällskapet ställer medlemmarna under Jesu Allraheligaste Hjärtas och Marias, Kyrkans Moders, Obefläckade Hjärtas beskydd. De bildar en fri sammanslutning av troende enligt canon 215 i den Kanoniska lagen, ”för att uppmuntra den kristna kallelsen i världen”.

GUVERNÖRERNA

Generalguvernören för Jesu Hjärtas Sällskap utnämns bland dess medlemmar av Kristus Konungens Instituts generalprior. Generalpriorn utnämner även regionalguvernören för varje land där Sällskapet är etablerat och för varje region där det kommer att bildas. Den geografiska organisationen av Jesu Hjärtas Sällskap följer samma modell som för Kristus Konungens Institut.

KAPLANERNA

För att de nödvändiga banden till Kyrkans auktoritet skall upprätthållas, assisteras sällskapet av kaplaner, till vilka det är bundet med ett särskilt band av kärlek, och med all respekt för utövandet av detta uppdrag. Sällskapets kaplaner är kaniker från Kristus Konungens Institut, utsedda av Institutets generalprior.

ANTAGNING

Den som önskar bli medlem av Jesu Hjärtas Sällskap kontaktar närmaste apostolat som Kristus Konungens Institut driver. Lokala sammankomster och reträtter kommer så småningom att hållas.

Monsignore Gilles Wach, Institutets generalprior

Villkoren för att erhålla inträde i Jesu Hjärtas Sällskap är en önskan att leva ett liv i allt större överensstämmelse med Evangeliets förebild, åtföljt av en ödmjuk insikt om sin egen otillräcklighet för en sådan akt av helgelse. Detta resulterar i föresatsen att överlämna sig själv till en heliggörande förvandling i Jesus Kristus, samt en uppriktig benägenhet att lära sig leva i förvissningen att en allt bättre kännedom om vår heliga Moder Kyrkans andliga skatter är en källa till lycka.

Varje själ som strävar efter helighet, och som under sin pilgrimsvandring här på jorden vill dra nytta av Kristus Konungens Instituts andliga familjs förtjänster och böner, inbjuds härmed att kontakta Jesu Hjärtas Sällskap.