Dagens text

Lördagens mässa 28 maj 2022: S:t augustinus av Canterbury, biskop och bekännare

INTROITUS Sacerdotes tui Domine, induant justitiam

Ps. 131:9-10  Dina präster må vara klädda i rättfärdighet, och dina heliga jubla. För din tjänare Davids skull må du inte avvisa din smorde. – Alleluia, alleluia. Ps. 131:1  O Herre, kom ihåg David och all hans ödmjukhet. – Ära vare Fadern… – Dina präster…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, du som värdigades upplysa det engelska folket med den sanna trons ljus genom den helige Augustinus, din biskop och bekännares förkunnelse och underverk; giv, genom hans förböner att de felandes hjärtan återvänder till sanningens enhet, och att vi alla förenas till ett sinnelag i din vilja. Genom vår Herre…

EPISTEL (1 Tess. 2:2-9)

Bröder, vår Gud gav oss mod att predika Guds evangelium för er trots hård kamp. Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan. Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller under någon förevändning roffat åt oss något – Gud är vårt vittne. Vi har inte heller strävat efter att bli ärade av människor, vare sig av er eller andra, även om vi som Kristi apostlar kunde ha kommit med anspråk. I stället uppträdde vi som små barn ibland er. Som när en amma sköter om sina barn, ville vi i innerlig kärlek ge er inte bara Guds evangelium utan också oss själva, eftersom ni hade blivit så kära för oss. Bröder, ni kommer ju ihåg hur vi arbetade och slet. Natt och dag arbetade vi utan att ligga er till last, när vi predikade Guds evangelium för er.

GRADUALE Sacerdotes ejus induam salutari

Ps. 131:16-17  Dess präster skall jag klä i frälsning, och dess heliga skall jubla högt. Där skall jag låta ett horn skjuta upp åt David, där har jag rett till en lampa åt min smorde. Alleluia, alleluia. Ps. 109:4 Herren har svurit en ed och skall inte ångra sig: Du är en präst till evig tid efter Melchisedeks sätt. Alleluia.

Under Påsktiden ersätts Graduale med följande Alleluia: Amavit eum Dominus, et ornavit eum

Allleuia, alleluia. Syr. 45:1, 9 Herren älskade honom; med en rik klädsel ärade han honom och iförde honom en lysande skrud. Alleluia.

EVANGELIUM (Luk. 10:1-9)

I den tiden utsåg Herren sjuttiotvå andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sade till dem: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med er någon börs eller lädersäck eller några sandaler, och hälsa inte på någon under vägen. När ni kommer in i ett hus, säg då först: Frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, skall den frid ni tillönskar vila över honom. Annars skall den vända tillbaka till er. Stanna i det huset, och ät och drick vad ni får, ty arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er. Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er.”

OFFERTORIUM Veritas mea, et misericordiam mea cum ipso

Ps. 88:25  Min trofasthet och min nåd skall vara med honom, och i mitt namn skall hans horn bli upphöjt.

STILLA BÖN.

Vi frambär detta offer inför dig, o Herre, på den helige Augustinus, din biskop och bekännares högtidsdag och bönfaller dig ödmjukt, att de får som förirrat sig bort må återvända till den enda fållan och bli närda med frälsningens föda. Genom vår Herre…

Prefation: För kyrkoårstiden

COMMUNIO Beatus servus, quem, cum venerit dominus, invenient vigilantem

Matt. 24:46-47  Salig den tjänare, som Herren finner vakande när han kommer; Amen säger jag er: han skall sätta honom över allt han äger. Alleluia.

SLUTBÖN.

Styrkta av frälsningens offer bönfaller vi dig, o Herre, att det genom den helige Augustinus förbön och beskydd alltid och överallt må frambäras i ditt namn. Genom vår Herre…