Dagens text

Veckans lördagsmässa 7 augusti 2021: Votivmässan till Jungfru maria på första lördagen i månaden

INTROITUS Adeamus cum fiducia ad thronum gratiae

Låt oss frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. – Mitt hjärta flödar över av goda ord; jag förtäljer mina gärningar för Konungen.

Ära vare Fadern… – Låt oss frimodigt gå fram…

KOLLEKTBÖN.

Allsmäktige, evige Gud, som i den välsignade Jungfrun Marias hjärta beredde en boning värdig för den helige Ande, gör i din nåd så att vi, som med fromma sinnen firar åminnelsen av detta obefläckade hjärta, må kunna leva värdigt ditt eget hjärta. Genom vår Herre…

EPISTEL (Vish. 24:23-31)

Jag är som vinrankan med den sköna blomningen, och mina blommor ger rik och härlig frukt. Jag är moder till den sköna kärleken, till fruktan och kunskap och det heliga hoppet. I mig finns vägens nåd och sanningens nåd, i mig finns livets och dygdens hopp. Kom till mig, ni som längtar efter mig, och mätta er med vad jag har frambragt. Att tänka på mig är ljuvare än honung, att äga mig är förmer än honungskakans sötma. De som äter mig hungrar efter mer, och de som dricker mig får törst efter mer. Den som lyder mig slipper skammen, de som gör bruk av mig undgår synden. Den som uttolkar mig skall undfå det eviga livet.

GRADUALE Exaltabit cor meum in salutari tuo

Mitt hjärta må fröjda sig över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära. De skall minnas ditt namn från släkte till släkte, så skall också folken lova dig, evigt och evinnerligen. Alleluia, alleluia. Min själ prisar storligen Herren, och min ande gläder sig i Gud, min frälsare. Alleluia.

Efter Septuagesima ersätts Alleluia med följande:

TRACTUS Nunc ergo, filii, audi me

Så hör mig nu, ni barn: saliga är de som går mina vägar. Hör ordningen så att ni blir visa, och låt den inte fara. Salig är den människa som hör mig, så att hon vakar vid mina dörrar dag efter dag och håller vakt vid dörrposterna i mina portar. Ty den som finner mig, han finner livet och mottar nåd från Herren.

Under Påsktiden ersätts Graduale och Tractus med följande:

Alleluia, alleluia. Min själ prisar storligen Herren och min ande gläder sig i Gud, min frälsare. Alleluia. Alla släkten skall prisa mig salig, ty Gud har sett till sin tjänarinnas ringhet. Alleluia.

EVANGELIUM (Joh. 19: 25-27)

I den tiden stod vid Jesu kors hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: ”Kvinna, se din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Se din mor.” Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig.

OFFERTORIUM Exultavit spiritus meus in Deo salutari meo

Min själ prisar storligen Herren; stora ting har den Mäktige gjort med mig, och heligt är hans namn.

STILLA BÖN.

Vi som offrar åt ditt Majestät det felfria Lammet bönfaller dig, o Herre, att våra hjärtan må förtäras av den gudomliga eld som på ett outsägligt sätt brann i den saliga Jungfrun Marias hjärta. Genom vår Herre…

Prefation: För den saliga Jungfrun Maria

COMMUNIO Dixit Jesus matri suae: Mulier, ecce filius tuus

Jesus sade till sin mor: ”Kvinna, se din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Se din mor.” Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig.

SLUTBÖN.

Styrkta av dina gudomliga gåvor bönfaller vi ödmjukt dig, o Herre, att vi genom den mäktiga förbönen av den välsignade Jungfrun Maria, vars obefläckade hjärtas högtid vi nu firar, blir bevarade från tidens faror och uppnår det eviga livets glädje. Genom vår Herre…