Dagens text

Veckans lördagsmässa 23 oktober 2021: S:t Antonius Maria Claret, bekännare och biskop

INTROITUS Sacerdotes tui Domine, induant justitiam

Dina präster må vara klädda i rättfärdighet, och dina heliga jubla. För din tjänare Davids skull må du inte avvisa din smorde. – O Herre, kom ihåg David och all hans ödmjukhet. –Ära vare Fadern… –Dina präster…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, du upphöjde din tjänare Antonius Maria med en apostels dygder och skapade genom honom nya religiösa kongregationer för män och kvinnor; vi ber dig: låt oss, ledda av hans råd och hjälpta av hans förböner oavlåtligt verka för själarnas frälsning. Genom vår Herre…

EPISTEL (Hebr. 7:23-27)

Bröder, de andra prästerna måste bli fler och fler, därför att döden hindrade dem att stå kvar i tjänst. Men eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem. En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte som dessa överstepräster bära fram offer, en dag varje år, först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde Jesus Kristus, vår Herre, en gång för alla när han offrade sig själv.

GRADUALE Sacerdotes ejus induam salutari

Dess präster skall jag klä i frälsning, och dess heliga skall jubla högt. Där skall jag låta ett horn skjuta upp åt David, där har jag rett till en lampa åt min smorde. Alleluia, alleluia. Herren har svurit en ed och skall inte ångra sig: Du är en präst till evig tid efter Melchisedeks sätt. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 24:42-47)

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: Var vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. Om det finns en trogen och förståndig tjänare som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger.

OFFERTORIUM Veritas mea, et misericordiam mea cum ipso

Min trofasthet och min nåd skall vara med honom, och i mitt namn skall hans horn bli upphöjt.

STILLA BÖN.

Må denna årliga högtid till ära för din bekännare och biskop Antonius Maria i din godhet göra oss värdiga inför dig, o Herre, och må denna gudstjänst tillbörligen blidka dig, skänka lyckligt återgäldande till honom och tillförsäkra oss din nåds gåvor. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Beatus servus, quem, eum venerit Dominus

Salig den tjänare, som Herren finner vakande när han kommer; Amen säger jag er: han skall sätta honom över allt han äger.

SLUTBÖN.

O Gud, du som belönar de trogna själarna, tag emot bönerna från din helige bekännare och biskop Antonius Maria, vilkens högtid vi firar idag, och låt oss genom dem erhålla din förlåtelse. Genom vår Herre…