Dagens text

Dagens mässa 3 juni 2023: Kvatemberlördagen i pingstoktaven

INTROITUS Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris

Rom. 5:5  Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan, alleluia, genom hans Ande, som bor i oss, alleluia, alleluia. – Ps. 102:1  Lova Herren, min själ, och allt det i mig, ära hans heliga namn. – Ära vare Fadern… – Guds kärlek…

BÖN.

Vi bönfaller dig, barmhärtige Gud, utgjut den helige Ande i våra själar, så att vi som skapats genom din vishet, må ledas genom din försyn. Genom vår Herre…

LÄSNING 1 (Joel 2:28-32)

Så sade Herren Gud: det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era ynglingar skall se syner. Också över dem som är tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande, och jag skall låta tecken synas på himmelen och på jorden: blod och eld och rökstoder. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, förrän Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Men det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst.

ALLELUIA Alleluia, alleluia. Spiritus est qui vivificat

Alleluia, alleluia. Joh. 6:64 Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta.

KOLLEKTBÖN 1.

Vi bönfaller dig, o Gud: må den helige Ande antända oss med den eld som vår Herre Jesus Kristus sände över jorden och ivrigt önskade bli upptänd; han, som med dig lever och råder…

LÄSNING 2 (3 Mos. 23:9-11, 15-17, 21)

I de dagarna talade Herren till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg till dem: När ni kommer in i det land som jag vill ge er och ni bärgar in dess skörd, då skall ni bära till prästerna den kärve som är förstlingen av er skörd. Och den kärven skall de vifta inför Herrens ansikte, för att den må bli välbehaglig för er och helgad. Dagen efter sabbaten skall prästerna vifta med den. Sedan skall ni räkna sju fulla veckor från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram den första kärven. Femtio dagar skall ni räkna intill dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett offer av den nya grödan åt Herren. Från de orter där ni bor skall ni bära fram bröd, två kakor av två tiondels efa fint mjöl, bakade med surdeg: en förstlingsgåva åt Herren. Och ni skall kalla denna dag en högtidsdag, en helig dag. Ingen arbetssyssla skall ni då göra. Detta skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än är bosatta, säger Herren, den Allsmäktige.

ALLELUIA Alleluia. Spiritus ejus ornavit caelos.

Alleluia. Joh. 26.13 Hans Ande har utsmyckat himlarna.

KOLLEKTBÖN 2.

O Gud, du som har anbefallt späkandet av våra kroppar genom fromt utövande av fasta för att våra själar skall bli helade, låt oss genom din nåd för alltid vara dig hängivna. Genom vår Herre…

LÄSNING 3 (5 Mos. 26:1-3, 7-11)

I de dagarna sade Moses till Israels barn: Hör, o Israel, vad jag befaller: när du nu kommer in i det land som Herren, din Gud, vill ge dig till arvedel och du tar det i besittning och bor där, då skall du ta förstling av all markens frukt, av vad du får i avkastning av landet som Herren, din Gud vill ge dig, och lägga detta i en korg och gå med det till den plats som Herren, din Gud utväljer till boning åt sitt namn. Och du skall gå till den som på den tiden är präst och säga till honom: ”Jag bekänner i dag för Herren, din Gud, som hörde vår röst och såg vårt lidande och vår vedermöda och förde oss ut ur Egypten med stark hand och uträckt arm, med stora och fruktansvärda gärningar, med tecken och under. Och han lät oss komma hit och gav oss detta land, ett land som flyter av mjölk och honung. Därför bär jag nu fram förstlingen av frukten på den mark som du, Herre, har gett mig.” Och du skall sätta ner korgen inför Herrens, din Guds, ansikte och tillbe inför Herrens, din Guds, ansikte. Och du skall glädja dig över allt det goda som Herren har gett dig.

ALLELUIA Alleluia. Cum complerentur dies Pentecostes

Alleluia. Apg. 2:1 När Pingstdagen hade kommit, var de alla samlade.

KOLLEKTBÖN 3.

Vi bönfaller dig, o Allsmäktige Gud, att du må göra så att vi förmår avstå från det köttsliga goda, och likaledes avstå från de frestelser som ansätter oss. Genom vår Herre…

LÄSNING 4 (3 Mos. 26:3-12)

I de dagarna sade Herren till Mose: Om ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och gör efter dem, så skall jag ge er regn i rätt tid, så att jorden ger sin gröda och träden på marken bär sin frukt. Och trösktiden skall hos er räcka till vinbärgningen, och vinbärgningen skall räcka till såningstiden; och ni skall ha bröd nog att äta och skall bo trygga i ert land. Och jag skall skaffa frid i landet, och ni skall få ro, och ingen skall förskräcka er. Jag skall göra slut på vilddjuren i landet, och inget svärd skall gå fram genom ert land. Ni skall jaga era fiender framför er, och de skall falla för era svärd. Fem av er skall jaga hundra framför sig, och hundra av er skall jaga tio tusen, och era fiender skall falla för era svärd. Och jag skall vända mig till er och göra er fruktsamma och föröka er, och jag skall upprätthålla mitt förbund med er. Och gammal gröda, som länge har legat inne, skall ni ha att äta. Ni skall tvingas skaffa undan den gamla för den nya. Och jag skall resa min boning mitt ibland er, och min själ skall inte försmå er. Jag skall vandra mitt ibland er och vara er Gud, och ni skall vara mitt folk, säger Herren, den Allsmäktige.

ALLELUIA Veni, Sancte Spiritus (här knäböjer man)

Kom, Helige Ande, och fyll dina troendes hjärtan, och upptänd i dem din kärleks eld.

KOLLEKTBÖN 4.

Vi bönfaller dig, o Allsmäktige Gud, att vi så må fasta från kroppslig föda, att vi även förmår avstå från de synder som anfäktar oss. Genom vår Herre…

LÄSNING 5 (Daniel 3:47-51)

I de dagarna steg Herrens ängel med Azarias och hans följeslagare ned i ugnen, och han drev ut eldsflammorna ur ugnen, så att ugnens mitt blev lik en sval vind som bringar dagg. Men flammorna steg högt upp över ugnen, ända till fyrtionio alnar, och de bröt fram och brände kungens kaldeiska tjänare som skulle elda den. Och elden rörde inte dem i ugnen och besvärade dem inte, och gjorde dem ingen skada. Då prisade, välsignade och ärade dessa tre i ugnen Gud med en mun och sade:

ALLELUIA Alleluia. Benedictus es, Domine Deus patrum nostrorum

Alleluia. Dan. 3:52 Välsignad vare du, o Herre, våra fäders Gud, och värd att prisas i evighet.

Här läses ”Gloria in Excelsis”.

KOLLEKTBÖN 5.

O Gud, du som mildrade eldslågorna för de tre ynglingarna, gör i din välvilja så att syndens eld inte förtär oss, dina tjänare. Genom vår Herre…

EPISTEL (Rom. 5:1-5)

Bröder, då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den

nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.

TRACTUS Laudate Dominum, omnes gentes

Ps. 116:1-2 Lova Herren, alla hedningar, prisa honom, alla folk. Ty hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet.

SEKVENS Veni, Sancte Spiritus

Helge Ande, sänd av Gud, lyss till våra böners ljud, kom till oss från himlen ner. * I ditt hägn du alla tar, du vårt värn och försvar, du oss goda gåvor ger. * O du tröstekälla klar, varmt till oss välkommen var, med din nåd och helga tröst. Du den trötte ro beskär, lindring åt den sjuke bär, gjuter frid i varje bröst. * O du härlighetens sken, med din strålglans klar och ren, led oss till rättfärdighet. Lyste ej din helga glans, allting som hos mänskan fanns, vore synd och skröplighet. * Rentvå oss från ont begär, vattna vad förtorkat är, läk de djupa syndasår. Du det hårda göre mjukt, friskt och sunt vad som är sjukt; rädda den som vilse går. * Den som tryggar sig till dig, giv din nåd sjufaldelig; städse dina trogna hör. Kläd oss i din bröllopsskrud, då vi träda fram för Gud, oss till saligheten för. Amen, alleluia.

EVANGELIUM (Luk. 4:38-44)

I den tiden lämnade Jesus synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simons svärmor i hög feber, och de bad Jesus hjälpa henne. Han gick då fram och lutade sig över henne och talade strängt till febern, och den lämnade henne. Genast steg hon upp och betjänade dem. Vid solnedgången kom alla till honom med dem som led av olika sjukdomar, och han lade händerna på var och en av dem och botade dem. Onda andar for även ut ur många, och de ropade: ”Du är Guds son!” Men han talade strängt till dem och förbjöd dem att tala, eftersom de visste att han var Messias. När det blev dag, gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom, och när de kom till honom, ville de hålla honom kvar och hindra honom från att lämna dem. Men han sade till dem: ”Också för de andra städerna måste jag predika evangeliet om Guds rike. Det är därför jag har blivit sänd.” Och han predikade i synagogorna i Galileen.

OFFERTORIUM Domine, Deus salutis meae, in die clamavi

Ps. 89:2-3  O Herre, min frälsnings Gud, jag har ropat på dagen och på natten inför dig; låt min bön komma inför dig, o Herre. Alleluia.

STILLA BÖN.

Vi bönfaller dig att du genom detta sakraments nåd må göra vår fasta välbehaglig inför dig, o Herre, så att vi åt dig kan frambära ett rent hjärta. Genom vår Herre…

Prefation: för Pingsten

COMMUNIO Spiritus ubi vult spirat, et vocem ejus audis

Joh. 3:8  Anden blåser vart den vill, och du hör dess röst, alleluia, alleluia, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Alleluia, alleluia, alleluia.

SLUTBÖN.

O Herre, må dina heliga ting fylla oss med gudomlig hängivenhet, så att vi må ha vår glädje såväl i deras utförande som deras verkan. Genom vår Herre…