Dagens text

Veckans måndagsmässa 2 augusti 2021: S:t Alfons Maria Liguori, bekännare och kyrkolärare

INTROITUS Spiritus Domini super me

Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att hela dem som har ett förkrossat hjärta. – Lyssna, mitt folk, till min undervisning, böj era öron till min muns ord. – Ära vare Fadern… – Herrens ande…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, du som genom din helige biskop och bekännare Alfons Maria, uppeldad av iver för själarna, lät din Kyrka frambringa en ny familj, vi bönfaller dig att vi, genom hans hälsobringande föreskrifter och styrkta av hans föredöme, får möjlighet att lyckligt komma till dig. Genom vår Herre…

EPISTEL (2 Tim. 2:1-7)

Älskade, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra. Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden. Förstå rätt vad jag säger: Herren skall ge dig insikt i allt.

GRADUALE Memor fui judiciorum tuorum

Jag tänker på dina domar i forna tider, Herre, och jag blir tröstad. Glödande harm griper mig för de ogudaktigas skull, därför att de överger din lag. Jag har inte dolt din lag i mitt hjärta, jag har förkunnat din sanning och din frälsning. Alleluia, alleuia. Han var ledd av Gud när han omvände folket och utplånade de brottsliga skändligheterna. Han vände sitt hjärta till Herren, i en laglös tid stärkte han gudsfruktan. Alleluia.

EVANGELIUM (Luk. 10:1-9)

I den tiden utsåg Herren sjuttiotvå andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sade till dem: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med er någon börs eller lädersäck eller några sandaler, och hälsa inte på någon under vägen. När ni kommer in i ett hus, säg då först: Frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, skall den frid ni tillönskar vila över honom. Annars skall den vända tillbaka till er. Stanna i det huset, och ät och drick vad ni får, ty arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er. Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er.”

OFFERTORIUM Honora Dominum de tua substantia

Ära Herren med dina ägodelar och med förstlingen av all din gröda. Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att göra det; om du kan, så gör gott även du.

STILLA BÖN.

O Herre Jesus Kristus, upptänd helt igenom våra hjärtan med den himmelska elden från detta offer och uppfyll dem med helighetens väldoft; du som lät den helige Alfons Maria både fira dessa heliga mysterier, och genom dem frambära sig själv som en helig offergåva åt dig. Du som lever och råder…

Prefation: För Apostlarna

COMMUNIO Sacerdos magnus, qui in vita sua, suffulsit domum

En överstepräst som i sin tid lät reparera helgedomen och sätta templet i stånd, som en lysande eld, som brinnande rökelse på fyrfatet.

SLUTBÖN.

O Gud, du som lät den helige Alfons Maria, din bekännare, troget utdela och förkunna detta gudomliga mysterium, giv genom hans förtjänster och förböner att dina trogna ofta må få mottaga det, och då de mottagit det, lovprisa dig i evighet. Genom vår Herre…