Dagens text

Veckans måndagsmässa 25 oktober 2021: S:t Chrysantus och S:t darius, martyrer

INTROITUS Intret in conspectu tuo, Domine

Låt de fångnas klagan komma inför dig, o Herre, och ge våra grannar sjufalt tillbaka i deras famn, hämnas dina heligas utgjutna blod. – O Gud, hedningarna har fallit in i din arvedel, de har orenat ditt heliga tempel, de har gjort Jerusalem till en förvaringsplats för frukt. – Ära vare Fadern… – Låt de fångnas klagan…

KOLLEKTBÖN.

O Herre, må bönerna från dina heliga martyrer Chrysantus och Darius vara med oss, så att vi alltid får erfara det kärleksfulla biståndet från dem som vi visar tillbörlig vördnad. Genom vår Herre…

EPISTEL (2 Kor. 6:4-10)

Bröder, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand, under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte till döds, vi är bedrövade men alltid glada, vi är fattiga men gör många rika, vi är utblottade på allt men äger allt.

GRADUALE Gloriosus Deus in Sanctis suis

Gud är ärorik i sina heliga, underbar i sitt majestät, och gör under. Din högra hand krossar fienden. Alleluia, alleluia. Era heligas kroppar är begravda i frid, och deras namn lever vidare från släkte till släkte. Alleluia.

EVANGELIUM (Luk. 11:47-51)

I den tiden sade Jesus till de skriftlärda och fariseerna: ”Ve er! Ni bygger gravvårdar över profeterna som era fäder mördade. Ni är alltså vittnen till vad era fäder gjorde och samtycker till det. De dödade profeterna och ni bygger gravvårdar över dem. Därför har också Guds vishet sagt: Jag skall sända till dem profeter och apostlar, och en del av dem skall de mörda och förfölja. Så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, som har utgjutits från världens begynnelse, från Abels blod ända till Sakarjas blod, som utgjöts mellan altaret och templet. Ja, jag säger er: Det skall utkrävas av detta släkte.”

OFFERTORIUM Mirabilis Deus in sanctis suis: Deus Israël, ipse dabit virtutem

Underbar är Gud i sina heliga; Israels Gud är den som ger makt och styrka åt sitt folk, välsignad vare Gud, alleluia.

STILLA BÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre: må ditt folks offergåvor, som högtidligen frambärs och offras på dina heliga martyrer Chrysantus och Darius himmelska födelsedag, bli dig till behag. Genom vår Herre…

Prefation: den allmänna prefationen

COMMUNIO Et si coram hominibus tormenta passi sunt

Även om de plågats, så som människor ser det, satte Gud dem på prov, som guld i smältugnen prövade han dem, han tog emot dem som en brännoffergåva.

SLUTBÖN.

O Herre, vi som har blivit uppfyllda av dina heliga mysteriers längtan och glädje, bönfaller dig att du genom dina heliga martyrer Chrysantus och Darius förböner må göra så att vi andligen erhåller det som vi i detta nu firar. Genom vår Herre…