Dagens text

Måndagens mässa 5 juni 2023: S:t Bonifatius, biskop och martyr

INTROITUS Exsultabo in Jerusalem, et gaudebo in populo meo

Jes. 65:19, 23  Jag skall jubla över Jerusalem och fröjda mig över mitt folk, och där skall inte mer höras gråt eller klagorop. Mina utvalda skall inte möda sig förgäves, ty de är ett släkte av Herrens välsignade, och deras avkomlingar med dem. – Ps. 43:2  Gud, med våra öron har vi hört, våra fäder har berättat om den gärning du gjorde i deras dagar. – Ära vare Fadern… – Jag skall jubla…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, du som värdigades bringa en stor mängd människor till kunskap om ditt namn genom din helige martyr och biskop Bonifatius iver, gör i din nåd så att vi må få gagnas av hans beskydd när vi nu firar hans högtid. Genom vår Herre…

EPISTEL (Syr. 44:1-15)

Låt oss nu lovsjunga ärorika män, våra fäder och vårt ursprung. Stor är den härlighet som Herren har skapat, stort är hans eviga majestät: härskare som styrt kungariken och män som vunnit ryktbarhet genom sin makt, kloka män som kunnat ge råd och profeter som framfört sina budskap, män som lett folket med kloka planer och med sin kunskap i folkets skrifter – visa ord finns i deras lära – män som skapat musik och sånger eller som gjort sina ord kända i skrift, förmögna och inflytelserika män som fört ett fredligt liv i sina hem. Alla dessa vann berömmelse bland sina samtida och ärades i sin livstid. Någras namn har gått till eftervärlden, så att man talar om dem och prisar dem, andra har blivit glömda och är borta, som om de aldrig hade funnits, de är som om de aldrig varit – de själva liksom också deras barn. Men dessa var män som fått del av Guds nåd och vilkas rättfärdiga verk inte blivit glömda. Hos deras ättlingar blir nåden kvar, deras efterkommande är ett gott arv. Tack vare förbunden består deras ättlingar, att barnen får leva är deras förtjänst. För all framtid skall deras ättlingar fortleva, och deras ära kommer aldrig att förblekna. Deras kroppar har begravts i frid, och deras namn skall leva genom alla släktled. Alla folk skall tala om deras vishet, och Kyrkan skall förkunna deras lov.

GRADUALE Communicantes Christi passionibus gaudete

1 Petr. 4.13-14  Gläd er ju mer ni delar Kristi lidande. Då skall ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty det som är härlighet, ära och kraft hos Gud, och det som är hans Ande vilar över er. Alleluia, alleluia. Jes. 66:12 Jag vill låta frid komma över honom som en ström, och ära som en översvämmande flod. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 5:1-12)

I den tiden när Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem: ”Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen.”

OFFERTORIUM Benedicam Dominum, qui tribuit mihi intellectum

Ps. 15:7, 8 Jag vill lova Herren, ty han ger mig råd. Jag har alltid haft Herren för mina ögon, han är på min högra sida och jag skall inte vackla.

STILLA BÖN.

Låt din rikliga välsignelse komma ned över dessa offergåvor, o Herre, både för att utverka vår frälsning och för att glädja oss på den helige Bonifatius, din martyr och biskops högtid. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Qui vicerit, dabo ei sedere mecum

Upp. 3:21 Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron.

SLUTBÖN.

Helgade av dina frälsande mysterier bönfaller vi dig, o Herre, att de kärleksfulla förbönerna från din martyr och biskop, den helige Bonifatius, vars beskydd du skänkt oss till ledning, aldrig må fattas oss. Genom vår Herre…