Dagens text

Måndagens mässa 6 februari 2023: S:t Titus, biskop och bekännare

INTROITUS Statuit ei Dominus testamentum pacis

Syr. 45:30  Herren har slutit ett fredsförbund med honom och gjort honom till folkets furste, för att han skall ha prästadömets värdighet för evigt. – Ps. 131:1  Herre, kom ihåg David och all hans saktmodighet. – Ära vare Fadern… – Herren har slutit…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, du som prydde din helige bekännare och biskop Titus med apostoliska dygder; giv, att vi genom hans förtjänster och böner må leva rättfärdigt och fromt i denna världen, så att vi därigenom blir värdiga att uppnå vårt himmelska hemland. Genom vår Herre…

EPISTEL (Syr. 44:16-27, 45:3-20)

Se, en stor präst som i sina dagar behagade Gud, och befanns vara rättfärdig; i vredens tid blev han till försoning. Det fanns inte hans like, någon som så höll den Högstes lag. Därför lovade Herren med ed, att han skulle bli stamfader till hans folk. Alla folks välsignelse gav han honom, och sitt förbund stadfäste han över hans huvud. Han erkände honom genom sin välsignelse, han bevarade sin barmhärtighet mot honom, och han fann nåd inför Herrens ögon. Herren förhärligade honom i konungars åsyn och skänkte honom ärans krona. Han upprättade ett evigt förbund med honom och gav honom ett stort prästadöme och saliggjorde honom med ära, att han skulle vara hans präst och lova hans namn och frambära åt honom ett värdigt och välbehagligt rökelseoffer.

GRADUALE Ecce, Sacerdos magnus

Syr. 44:16, 20 Se, en stor präst som i sina dagar behagade Gud och befanns vara rättfärdig. Det fanns inte hans like, som så höll den Högstes lag. Alleluia, alleluia. Ps. 109:4 Du är präst för evigt, allt efter Melchisedeks ordning. Alleluia.

Efter Septuagesima ersätts Alleluia med följande

TRACTUS Beatus vir, qui timet Dominum

Ps. 111:1-3  Salig den man som fruktar Herren och har sin stora lust i hans bud. Hans efterkommande skall bli väldiga på jorden, de redligas släkte skall bli välsignat. Gods och rikedom skall finnas i hans hus, och hans rättfärdighet består i evigheters evighet.

EVANGELIUM (Luk. 10:1-9)

I den tiden utsåg Herren sjuttiotvå andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sade till dem: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med er någon börs eller lädersäck eller några sandaler, och hälsa inte på någon under vägen. När ni kommer in i ett hus, säg då först: Frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, skall den frid ni tillönskar vila över honom. Annars skall den vända tillbaka till er. Stanna i det huset, och ät och drick vad ni får, ty arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad som tar emot er, så ät det som sätts fram åt er. Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er.”

OFFERTORIUM Inveni David servus meum

Ps. 88:22  Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja; ty min hand skall hjälpa honom, och min arm skall styrka honom.

STILLA BÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre: må dina helgon överallt skänka oss glädje, så att vi genom hågkomsten av deras förtjänster må erfara deras beskydd. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Fidelis servus et prudens

Luk. 12:42  Detta är den pålitlige och förståndige tjänaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid.

SLUTBÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre: gör så att vi, som frambär vårt tack för de gåvor vi mottagit, genom den helige Titus, din bekännare och biskops förböner erhåller än större välsignelser. Genom vår Herre…