Fredagens mässa 27 maj 2022: S:t Beda venerabilis, bekännare och kyrkolärare

INTROITUS In medio Ecclesiae aperuit os eius

Syr. 15:5  I Kyrkans mitt öppnade han sin mun, och Herren fyllde honom med vishetens och förståndets Ande. Han klädde honom i en lysande skrud av ära. Han krönte honom med glädje och fröjd. – Ps. 91:2  Det är gott att tacka Herren och lovsjunga ditt namn, du den Högste. – Ära vare Fadern… – I Kyrkans mitt…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, du som har förhärligat din Kyrka genom den helige Bedas, din bekännare och lärares lärdom, giv, att dina tjänare alltid må upplysas av hans vishet och bli hjälpta genom hans förtjänster. Genom vår Herre…

EPISTEL (2 Tim. 4:1-8)

Min älskade, jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Själv offras jag redan som ett drickoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst.

GRADUALE Os justi meditabitur sapientiam

Ps. 36:30-31 Den rättfärdiges mun talar visdom, och hans tunga säger vad rätt är. Hans Guds lag är i hans hjärta, hans steg vacklar inte. Alleluia, alleluia. Syr. 45:1, 9 Herren älskade honom; med en rik klädsel ärade han honom och iförde honom en lysande skrud. Alleluia.

Under Påsktiden ersätts Graduale med följande: Alleluia, alleluia. Hos. 14:6 Den rättfärdige skall växa som en lilja, och han skall blomstra inför Herren. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 5:13-19)

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen, säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.

OFFERTORIUM Justus ut palma florebit

Ps. 91:13  Den rättfärdige skall grönska som ett palmträd, som en ceder på Libanon skall han växa till. (Under Påsktiden: Alleluia).

STILLA BÖN.

Må den helige Bedas, din bekännare och lärares heliga böner inte felas oss, o Herre, så att vårt offer blir värdigt inför dig, och vi därigenom alltid undfår din förlåtelse. Genom samme vår Herre…

Prefation: Kyrkoårstidens prefation

COMMUNIO Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus

Luk. 12:42  Den trogne och förståndige tjänaren har Herren satt över sitt husfolk för att ge dem deras kost i rätt tid. (Under Påsktiden: Alleluia).

SLUTBÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre, att den helige Beda, din bekännare och framstående lärare, må förena sina böner med våra: att detta offer må bringa oss frälsning. Genom vår Herre…