Veckans fredagsmässa 3 december 2021: Votivmässan till Jesu Allraheligaste hjärta

INTROITUS Cogitationes Cordis ejus

Ps. 32:11, 19 Hans Hjärtas tankar sträcker sig från släkte till släkte, det att han rycka deras själar ur dödens makt och föda dem i hungerns tid. Ps. 33:1 Jubla i Herren, ni rättfärdiga, lovsång anstår de redliga.Ära vare Fadern… – Hans Hjärtas tankar…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, som i din Sons Hjärta, sårat av våra synder, har värdigats skänka oss din kärleks oändliga skatt, vi bönfaller dig att du göra att vi, som nu frambär vår tillbedjans och fromhets tjänst även kunna uppfylla våra skyldighet av fullgod gottgörelse. Genom vår Herre…

EPISTEL (Ef. 3:8-19)

Bröder: jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas, som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare. skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och värdigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. I honom och genom tron honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin rika härlighet skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni blir rotade och grundade i kärleken. Ni skall tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

GRADUALE Dulcis et rectus Dominus

Ps. 24.8-9 Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndarna om vägen. Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg. Alleluia, alleluia. Matt. 11:29 Tag mitt ok er och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk av hjärtat; och ni skall finna ro för era själar. Alleluia.

Under fastetiden: Misericors et miserator Dominus

Ps. 102:8-10 Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Han vredgas inte evinnerligen och går inte ständigt tillrätta med oss. Han handlar inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar.

I Påsktiden: Alleluia, alleluia. Tollite jugum meum

Alleluia, alleluia. Matt. 11:29 Tag mitt ok på er och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk av hjärtat; och ni skall finna ro för era själar. Alleluia. Matt. 11:28 Kom till mig ni alla, som är bekymrade och betryckta, och jag skall ge er vila. Alleluia.

EVANGELIUM (Joh. 19:31-37)

Eftersom det var tillredelsedag och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar korset över sabbatendet var nämligen en stor sabbatsdagbad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna föras bort. Soldaterna kom därför och krossade benen dem som var korsfästa tillsammans med honom, först den ene och sedan den andre. När de därefter kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben, men en av soldaterna stack upp hans sida med ett spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett detta har vittnat för att också ni skall tro, och hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Ty detta skedde för att Skriften skulle uppfyllas: Inget ben skall krossas honom. Och ett annat skriftställe säger: De skall se upp till honom som de har genomborrat.

OFFERTORIUM Improperium expectavit Cor meum

Ps. 68:21 Smälek har krossat mitt hjärta, att jag är vanmäktig. Jag väntade medlidande, men där var inget, och tröstare, men jag fann ingen.

I Påsktiden: Holocaustum et pro peccato non postulasti

Ps. 39:7-9 Brännoffer begär du inte, ej heller offer för synden; därför sade jag: Se, jag kommer. Tydligt står det skrivet om mig i boken, att jag skall göra din vilja. Min Gud, jag vill det, och din lag bär jag djupt i mitt hjärta. Alleluia.

STILLA BÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre, se till den outsägliga kärleken i din älskade sons Hjärta, att det offer vi frambär kan bli en värdig gåva till dig och gottgörelse för våra överträdelser. Genom vår Herre…

Prefation: För Jesu Heliga Hjärta

COMMUNIO Unus militium lancea latus eius aperuit

Joh. 19:34 En av soldaterna stack upp hans sida med ett spjut, och genast kom det ut blod och vatten.

I Påsktiden: Si quis sitit, veniat ad me et bibat, alleluia, alleluia

Joh. 7:37 Om någon törstar, så kom till mig och drick. Alleluia, alleluia.

SLUTBÖN.

dina heliga mysterier, o Herre Jesus, inspirera oss till helig iver, att vi som smakat ljuvligheten hos ditt älskansvärda Hjärta kunna lära oss att förakta de världsliga tingen och älska de himmelska. Du som lever och råder…