Fredagens mässa 3 februari 2023: S:t Ansgar, biskop och bekännare, med åminnelse av S:t Blasius, biskop och martyr

INTROITUS Statuit ei Dominus testamentum pacis

Syr. 45:30  Herren har slutit ett fredsförbund med honom och gjort honom till folkets furste, för att han skall ha prästadömets värdighet för evigt. – Ps. 131:1  Herre, kom ihåg David och all hans saktmodighet. – Ära vare Fadern… – Herren har slutit…

KOLLEKTBÖN.

Hör i din nåd, o Herre, våra böner som vi frambär på din salige bekännare och biskop Ansgars högtidsdag, och fräls oss från alla våra synder genom hans förtjänster, som så värdigt har fått tjäna dig. Genom vår Herre…

Åminnelse av den helige Blasius:

O Gud, som varje år låter oss fira den helige Blasius martyrium, giv i din nåd att vi, som gläder oss över hans födelse till himmelen, även må erfara hans hjälp och beskydd. Genom vår Herre…

EPISTEL (Syr. 44:16-27, 45:3-20)

Se, en stor präst som i sina dagar behagade Gud, och befanns vara rättfärdig; i vredens tid blev han till försoning. Det fanns inte hans like, någon som så höll den Högstes lag. Därför lovade Herren med ed, att han skulle bli stamfader till hans folk. Alla folks välsignelse gav han honom, och sitt förbund stadfäste han över hans huvud. Han erkände honom genom sin välsignelse, han bevarade sin barmhärtighet mot honom, och han fann nåd inför Herrens ögon. Herren förhärligade honom i konungars åsyn och skänkte honom ärans krona. Han upprättade ett evigt förbund med honom och gav honom ett stort prästadöme och saliggjorde honom med ära, att han skulle vara hans präst och lova hans namn och frambära åt honom ett värdigt och välbehagligt rökelseoffer.

GRADUALE Ecce, Sacerdos magnus

Syr. 44:16-20  Se, en stor präst som i sina dagar behagade Gud och befanns vara rättfärdig. Det fanns inte hans like, som så höll den Högstes lag. Alleluia, alleluia. Ps. 109:4  Du är präst evinnerligen enligt Melchisedeks ordning. Alleluia.

Efter Septuagesima ersätts alleluia med följande

TRACTUS Beatus vir, qui timet Dominum

Ps. 111:1-3  Salig den man som fruktar Herren och har sin stora lust i hans bud. Hans efterkommande skall bli väldiga på jorden, de redligas släkte skall bli välsignat. Gods och rikedom skall finnas i hans hus, och hans rättfärdighet består i evigheters evighet.

EVANGELIUM (Matt. 25:14-23)

Vid den tiden gav Jesus sina lärjungar följande liknelse: ”En man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han fem talenter, en annan två och den tredje en talent – var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig iväg. Den som hade fått fem talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som fått en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och lämnade fram fem talenter till och sade: Herre, fem talenter lämnade du åt mig. Nu har jag tjänat fem till. Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje! Så kom den som hade fått två talenter fram och sade: Herre, två talenter lämnade du åt mig. Här är två till som jag tjänat. Hans herre sade: Bra, du gode och trogne tjänare! Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!”

OFFERTORIUM Inveni David servus meum

Ps. 88:21, 22  Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja; ty min hand skall hjälpa honom, och min arm skall styrka honom.

STILLA BÖN.

Låt oss alltid, o Herre, få glädja oss över dina helgon så att vi, som firar deras förtjänster även må erfara deras beskydd. Genom vår Herre…

Åminnelse av den helige Blasius:

Helga, o Gud, de gåvor som vi frambär, och se i nåd till oss på den helige Blasius förbön. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Fidelis servus et prudens

Luk. 12:42  Detta är den pålitlige och förståndige tjänaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid.

SLUTBÖN.

Vi tackar dig, allsmäktige Gud, för de gåvor som vi mottagit, och ber dig att du på den helige Ansgars förbön ständigt må föröka din nåd i oss. Genom vår Herre…

Åminnelse av den helige Blasius:

Må denna kommunion, o Herre, rena oss från all skuld, och genom din helige martyr och biskop Blasius förbön skänka oss himmelsk läkedom. Genom vår Herre…