Fredagens mässa 19 juli 2024: S:t Vincent de Paul, bekännare

INTROITUS Justus ut palma florebit, sicut cedrus Libani

Ps. 91:13, 14, 2 Den rättfärdige grönskar som ett palmträd, såsom en ceder på Libanon växer han, planterad i Herrens hus, i vår Guds förgårdar. – Ps. 91:1 Det är gott att prisa Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste. – Ära vare Fadern… – Den rättfärdige…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, du som ingöt apostolisk kraft hos den helige Vincent att predika evangeliet för de fattiga och att befrämja den prästerliga värdigheten, vi bönfaller dig att vi, som vördar hans heliga förtjänster, må bli ledda av hans dygders exempel. Genom vår Herre…

EPISTEL (1 Kor. 4:9-14)

Bröder, det verkar som om vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull, ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas, välsignar vi. När vi förföljs, härdar vi ut. När folk talar illa om oss, talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn i Jesus Kristus, vår Herre.

GRADUALE Os justi meditabitur sapientiam

Ps. 36:30-31 Den rättfärdiges mun talar visdom, och hans tunga säger vad rätt är; Guds lag är i hans hjärta, och hans steg vacklar inte. Alleluia, alleluia. Ps. 111:1 Salig den man som fruktar Herren, och har sin lust i hans bud. Alleluia.

EVANGELIUM (Luk. 10:1-9)

I den tiden utsåg Herren sjuttiotvå andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sade till dem: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med er någon börs eller lädersäck eller några sandaler, och hälsa inte på någon under vägen. När ni kommer in i ett hus, säg då först: Frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, skall den frid ni tillönskar vila över honom. Annars skall den vända tillbaka till er. Stanna i det huset, och ät och drick vad ni får, ty arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er. Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er.”

OFFERTORIUM In virtute tua, Domine, laetabitur justus

Ps. 20:2-3 Den rättfärdige gläder sig över din makt, o Herre, och högt fröjdas han över din härlighet; hans hjärtas önskan har du uppfyllt.

STILLA BÖN.

Vi ber dig, Gud allsmäktig, att du måtte värdigas mottaga detta vårt ringa offer till dina heligas ära, samtidigt som det renar oss till kropp och själ. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Amen dico vobis, quod vos qui reliquistis omnia

Matt. 19:28, 29 Amen säger jag er: den som har lämnat allt för att följa mig, skall få hundrafalt igen och skall ärva evigt liv.

SLUTBÖN.

Vi bönfaller dig, Gud allsmäktig, att du må göra så att den himmelska näring vi mottagit, genom förbönen av din helige bekännare Vincent blir till vårt försvar mot varje fiende. Genom vår Herre…