Novena TILL VÅR FRU AV DEN MIRAKULÖSA MEDALJEN: 18 - 26 november

INLEDNINGSBÖN

V. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.
R. Amen.

V. Kom, Helige Ande, fyll Dina trogna hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande, och allt blir återskapat.
R. Och Du ska förnya jordens ansikte.

V. Låt oss bedja: O Gud, som genom den Helige Andes upplysning undervisat de troendes hjärtan, giv att vi i samma Ande må uppnå sann vishet och alltid glädja oss i Hans tröst genom Kristus vår Herre.
R. Amen.

V. O Maria, avlad utan synd,
R. Be för oss som tar vår tillflykt till dig. (Upprepas 3 gånger.)

Herre Jesus Kristus, Du som genom otaliga mirakler, har förhärligat den heliga och alltid rena jungfru Maria, från det första ögonblicket av hennes obefläckade avlelse, giv att alla som hängivet ber om hennes beskydd här på jorden, evigt får glädjas med Dig i himlen, Du som med Fadern och den Helige Ande, lever och regerar, Gud, från evighet till evighet. Amen.

Herre Jesus Kristus, för att öka och sprida devotionen till Din Moders obefläckade avlelse valde Du att uppenbara den mirakulösa medaljen för den heliga Catherine Labouré, vars ödmjuka föredöme vi vill efterlikna så att även vi, i både ord och handling, må lovprisa detta mysterium. Amen.

MEMORARE
Påminn dig, milda Jungfru Maria, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön har blivit övergiven.
Full av förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min Moder, du jungfrurnas jungfru.
Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig, du Ordets Moder, Maria.
Amen.

NOVENA-BÖN
O obefläckade jungfru Maria, Moder till vår Herre Jesus Kristus, och vår Moder, med djupaste förtroende för din mäktiga förbön, som manifesteras så ofta genom den mirakulösa medaljen, ber vi, dina kärleksfulla och förtroendefulla barn, att du förmedlar oss det vi ber om under denna Novena, om det är till nytta för våra odödliga själar och de själar för vilka vi ber. [Nämn böneintention] Du vet, O Maria, hur ofta våra själar, vid anammandet av den heliga Kommunionen, har varit din Sons helgedomar, Han som hatar orättfärdighet. Utverka därför i oss ett djupt hat mot synden och ett rent hjärta, rotfäst i Gud, så att alla våra tankar, ord och gärningar, lovprisar Hans ära. Ingjut i oss också en anda av bön och självförnekelse så att vi genom bot kan återställa det vi har förlorat genom synd och till slut får nå fram till den himmelska boningen, där du är Drottning över änglar och människor. Amen.

KONSEKRATION TILL VÅR FRU AV DEN MIRAKULÖSA MEDALJEN
Guds Moder, obefläckade jungfru Maria, vi tillägnar och viger oss själva till dig under titeln Vår Fru av den Mirakulösa Medaljen. Må denna medalj, för var och en av oss, vara ett säkert tecken på din tillgivenhet till oss och en ständig påminnelse om våra plikter gentemot dig. Må vi, när vi bär den, välsignas av ditt kärleksfulla beskydd och bevaras i din Sons nåd. O mäktigaste Jungfru, vår Frälsares Moder, bevara oss nära dig varje ögonblick av våra liv. Utverka för oss, dina barn, nåden av en salig död; så att vi, tillsammans med dig, må glädjas i himlens härlighet, i evighet.
Amen.

V. O Maria, avlad utan synd,
R. Be för oss som tar vår tillflykt till dig. (Upprepas 3 gånger.)