VILKA VI ÄR – LÄR KÄNNA OSS

Kristus Konungen Översteprästens Institut är ett sällskap för apostoliskt liv av påvlig rätt vars mål är Guds ära och helgandet av präster i Kyrkans och själarnas tjänst. Dess specifika mål är missionsinriktat: att utvidga vår Herres Jesu Kristi rike inom livets alla områden. Vårt arbete utförs under beskydd av den Obefläckade Avlelsen, till vilken Institutet är konsekrerat. Institutet grundades 1990 av monsignore Gilles Wach och kanik Philippe Mora, som lärde känna varandra redan under 1970-talet, när de studerade vid prästseminariet i Genua, under ledning av kardinal Giuseppe Siri. Institutets moderhus och internationella prästseminarium är beläget i Gricigliano, i ärkestiftet Florens i Italien.
Att inse vikten av en djup harmoni mellan tro, liturgi och liv, samt skönhetens makt att leda människornas sinne till de eviga tingen gör att en integrerad del av Institutets karism är bruket av den traditionella liturgin på latin (1962), för det heliga mässoffret och alla de andra sakramenten. Stor omsorg om en högtidlig liturgi, total trohet mot Kyrkans lära och den Helige Fadern samt medvetenhet om nådens centrala roll, i synnerhet kärleken – dessa är de grundläggande elementen i Institutets spiritualitet, vilka kan hänföras till dess tre skyddspatroner: S:t Benedikt av Nursia, S:t Thomas av Aquino och S:t Frans av Sales. Vårt motto, hämtat från S:t Paulus är ”Lev sanningen i kärlek”.

Aquinas

Kristus Konungens Instituts skyddspatroner; S:t Benedikt av Nursia, S:t Thomas av Aquino och S:t Frans av Sales

Kristus Konungens Institut verkar i fler än 65 stift på tre kontinenter, där våra präster, som sedan september 2008, då Institutet upphöjdes till sällskap för apostoliskt liv av påvlig rätt, räknas som sekulärkaniker, arbetar med själavård på många olika sätt. Institutet har även vigda oblater som hjälper kanikerna i deras apostoliska arbete. År 2001 grundades Institutets systrakommunitet, Tillbedjanssystrarna av Jesu Kungliga Hjärta, som hjälper kanikerna i deras missionsverksamhet genom bön och apostoliskt arbete.

Kristus Konungens Institut är med kyrkliga mått mätt en mycket ung institution. Vår grundare, monsignore Gilles Wach fick, med beslutsamt stöd av medgrundaren kanik Philippe Mora, Institutet kanoniskt upprättat den 1 september 1990. Ursprungligen hade monsignore Gilles Wach inga planer överhuvudtaget på att grunda ett institut för präster, men när han under 1980-talet arbetade inom den romerska kurian för kardinal Silvio Oddi, samt engagerade sig inom ett nätverk av traditionellt sinnade präster i Frankrike, blev han kontaktad av fler och fler unga män som ville få en traditionell katolsk prästerlig formation. Slutligen beslöt han sig för att försöka samla dem och på något sätt överse deras formation. Flera prominenta, romerska kardinaler uppmanade honom emellertid att grunda en religiös kommunitet, och på så sätt tog idén att grunda Institutet form.

FRÅN AFRIKA TILL ITALIEN

Den gudomliga Försynen ingrep vid denna tidpunkt och hjälpte till att finna en biskop som var villig att ge detta modiga företag en kanonisk grund. Biskop Obamba av Mouila i Gabon, Afrika, inbjöd den unga kommuniteten att hjälpa honom med missionsarbete i sitt stift och skänkte Institutet det nödvändiga, kanoniska upprättandet.
Under samma tid utnämnde han vår grundare till sin generalvikarie, vilket medförde titeln monsignore. Med hjälp av den tyske kardinalen Augustinus Meyer OSB, medlem av den romerska kurian, kunde monsignore Wach snart finna en byggnad som kunde fungera som både moderhus och prästseminarium för sin snabbt växande kommunitet. Benediktinerna i Fontgombault i Frankrike, grundade vid denna tid ett kloster i Oklahoma, USA, och hade beslutat sig för att stänga ner ett priorat i Gricigliano, nära Florens, beläget i en mycket gammal sommarvilla tillhörande den grevliga ätten Martelli. Bestämmelserna i de sista grevinnornas förordningar krävde att den som var beredd att ta över fastigheten också måste garantera att den traditionella mässan firades där. Vi var givetvis mycket glada att kunna ta emot detta generösa erbjudande, i synnerhet som ärkebiskop, kardinal Silvio Piovanelli, omedelbart var beredd att ge vårt moderhus och prästseminarium erforderligt, kanoniskt upprättande i sitt stift.

TILLVÄXT GENOM FÖRSYNEN

Från den dagen och framåt, har Institutets historia kännetecknats av en stadig tillväxt och mer och mer apostoliskt arbete runt hela världen. Snart kunde nya apostolat öppnas i Frankrike, Spanien, U.S.A., Belgien, Schweiz. Österrike och Tyskland. Fler och fler seminarister anslöt sig till Institutet för att få en traditionellt katolsk prästerlig formering. S:t Frans av Sales anda, uttryckt i Institutets motto, ”Leva sanningen i kärlek”, skapade Institutet under monsignore Gilles Wachs ledning till en familj av kaniker, och vigda oblater, vilken är samlad kring ett värdigt firande av de heliga mysterierna, förkunnandet av hela den katolska sanningen och en genuint katolsk livsstil. Nåd, sanning, kärlek och kultur är delar av det ”familjeliv” som är så typiskt för Institutets alla hus. Vi blir alltid glada när vi hör att de troende som besöker våra apostolat och priorat märker den speciella anda som Institutets spiritualitet gör närvarande i hela den omgivning vi lever i.

INSTITUTET I SVERIGE

Redan under tidigt 2000-tal började Institutet, på inbjudan av biskop, numera kardinal, Arborelius även att besöka Sverige, de första åren endast sporadiskt men från 2005 mera regelbundet. 2011 erbjöd biskopen Institutet att etablera sig i Sverige och sedan dess finns en fast bosatt kanik, verksam som Stockholms Katolska Stifts särskilde själasörjare för den äldre romerska riten.

ANDA

”Koka sanningen i kärlek tills den smakar ljuvligt” – detta berömda citat från S:t Frans av Sales är den ledande principen i vårt apostoliska arbete. Fruktlösa diskussioner, eller, än värre, kärlekslös polemik, leder aldrig själar till Herren. S:t Frans av Sales sade även: ”En droppe honung attraherar fler bin än en hel tunna med vinäger”. Den uppenbarade sanningen i vår heliga katolska tro är i sig själv attraktiv genom sitt djup, sitt ljus och sin logik. Varhelst den uppträder iklädd kärlekens vackra klädnad, blir den ännu mer godtagbar för dem som annars kanske skulle frukta dess oundvikliga konsekvenser för våra liv och den skärpa med vilken den skär genom våra svagheter och ursäkter. Den berömda katolska poeten Gertrud von le Fort skrev om Kyrkan och den uppenbarade sanningen: ”Jag har fallit in i din tro som på ett bart svärd, och du har huggit av alla mina ankaren”. Hur mycket lättare accepterar inte en själ storheten och majestätet hos den gudomliga tron när den framställs med den barmhärtiga kärlek och tålmodiga ödmjukhet som vår Herre alltid visar sina barn. Detta är skälet till att medlemmarna i Kristus Konungens Institut strävar efter att följa S:t Frans av Sales exempel, han som på en och samma gång var en av de skarpaste teologerna i sin tid och ”Kärlekens lärare”. Det är förvisso så att vår strävan efter att lära ut sanningen i kärlek och samtidigt leva ett liv efter det stora kärleksbudet i våra kommuniteter är ett mål som endast kan uppnås genom en daglig kamp mot sina personliga tillkortakommanden och ett ständigt samarbete med nådens gåvor. Kärlek ersätter inte daglig botgöring; tvärtom är det så att den som vill leva överflödande av kärlek till Herren och sin nästa, måste oupphörligen tukta sin egenvilja. Detta är skälet till att S:t Frans av Sales den store läromästaren i gudomlig kärlek och apostolisk barmhärtighet, med rätta har kallats ”det största botgörarhelgonet”. 

ATT VARA BRA PÅ DET VI ÄR​

Det faktum att Institutet efter endast drygt 30 år räknar nära 90 apostolat i tretton länder, 147 präster, över 100 seminarister och över 70 systrar är kanske ett tillräckligt bevis på att Institutet är på rätt väg inom Kyrkan. Emellertid är det inte vår intention att växa snabbt och bli som en svamp, det vill säga stor och bräcklig. Snarare önskar vi befästa Institutet genom ett noggrant urval av möjliga kandidater och en alltid växande betoning på ett solitt kommunitetsliv levt enligt vår egen spiritualitet. Vi pressar inte in våra kandidater i en form eller en viss typisk uniformitet i tänkesätt och uttryck, utan vi följer, återigen, S:t Frans av Sales. Den helige kyrkoläraren uppmanar oss att ”vara bra på det vi är”, vilket betyder att var och en måste utveckla sina speciella talanger och gåvor enigt Herrens vilja genom att samarbeta med Guds nåd, och avlägsna de karaktärsdrag som är motsatta den gudomliga läran. Detta är sannerligen en livslångt pågående kamp. Emellertid har vi tillgång till de lämpliga verktyg som ger oss styrka att aldrig ge upp kampen: en broderlig kommunitet, deltagandet i liturgins mysterier, och den ständiga studien av Kyrkans underbara tradition så som den reflekteras i den Heliga Skrift och i läroämbetet. På så sätt kan vi sträva framåt för var dag med förnyad glädje och nytt förtroende.

MISSIONSFÖRKLARING

Kristus Konungens Instituts kallelse är att sprida Kristi rike till det mänskliga livets alla områden genom att ösa ur den Romersk-Katolska kyrkans tvåtusenåriga skattkammare, i synnerhet hennes liturgiska tradition, den obrutna linjen av andlig tanke och verksamhet hos hennes helgon samt hennes roll som beskyddarinna av musik, konst och arkitektur. Institutet uppnår detta främst genom en solid och välavvägd prästerlig formation, fast rotad i katolsk tradition, som ges vid dess internationella prästseminarium i Florens ärkestift. Våra präster, medvetna om sitt eget behov av personlig helgelse, strävar efter att vara verktyg för Guds nåd genom sitt apostoliska arbete utfört i de kyrkor som anförtrotts åt Institutet, vid dess skolor, dess missioner i Afrika, genom att predika reträtter, ge katekesundervisning, och bistå med andlig vägledning. Kristus Konungens Institut verkar under beskydd av den Obefläckade Avlelsen, till vilken det är konsekrerat.