Dagens text

Tisdagens mässa 24 maj 2022:Vår Fru, de kristnas hjälp

INTROITUS Salve, sancta Parens

Sedulius Var hälsad, heliga Moder, du födde en Konung till världen, som råder över himmel och jord till evig tid. – Mitt hjärta är överfullt av lovprisning, jag sjunger min sång inför Konungen. – Ära vare Fadern… – Var hälsad…

KOLLEKTBÖN.

Allsmäktige, nådige Gud, som på ett så underbart sätt utsåg den heliga Jungfrun Maria till att vara en ständig hjälp för kristna i behov av beskydd, gör i din nåd så att vi, efter att i livet ha stridit under en sådan beskyddarinna, även kan segra över fienden i vår dödsstund. Genom vår Herre…

EPISTEL (Syr. 24:14-16)

Av evighet, från begynnelsen, är jag skapad av honom, och jag skall aldrig i evighet förgås. I det heliga tältet gjorde jag tjänst inför honom, sedan blev jag bofast på Sion. I den stad som han älskar lät han mig också bo, min kraft var i Jerusalem. Jag rotade mig hos det folk han förhärligat, Herrens arvslott blev min egendom, och jag vistas i de heligas fulltaliga sällskap.

GRADUALE Benedicta et venerabilis es, Virgo Maria

Välsignad och vördnadsvärd är du, Jungfru Maria, du som orörd blivit Frälsarens moder. Jungfru Maria, Guds Moder! Han, som hela världen inte kan rymma, har inneslutit sig i ditt moderliv och blivit människa. Alleluia, alleluia. Efter födelsen förblev du jungfru; O, Guds Moder, bed för oss! Alleluia.

Under adventstiden ersätts versen ”Efter födelsen…” av följande:

Luk. 1:28 Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad din livsfrukt.

Efter Septuagesima beds följande Tractus i stället för Alleluia och ”Efter födelsen…”:

TRACTUS Gaude, Maria Virgo

Gläd dig, Jungfru Maria, du allena har besegrat alla villoläror. Vem trodde ärkeängeln Gabriels ord? Ännu jungfru framfödde du Gud och människa, och efter födelsen förblev du jungfru. Maria, Guds moder, bed för oss.

Under Påsktiden ersätts Graduale av följande Alleluia, Virga Jesse floruit:

Alleluia, alleluia. 4 Mos. 17:8 Jesse rot har blomstrat, en jungfru har framfött Gud och människa; Gud har återställt friden och i sig själv försonat det högsta med det lägsta. Alleluia. Luk. 1:28 Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad din livsfrukt.

EVANGELIUM (Luk. 11:27-28)

I den tiden, när Jesus talade till folket, ropade en kvinna i folkskaran: ”Saligt är det moderliv som har burit dig och saliga de bröst som du har diat.” Han sade: ”Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det.”

OFFERTORIUM Ave Maria, gratia plena

Luk. 1:28 Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad din livsfrukt. [Under Påsktiden: Alleluia, alleluia.]

STILLA BÖN.

För den kristna trons triumf uppoffrar vi detta försoningens offer till dig, o Herre; må den heliga Jungfrun Marias hjälp göra det till gagn för oss, ty en sådan fullständig seger kommer alltid genom henne. Genom vår Herre…

Prefation: För den saliga Jungfru Maria

COMMUNIO Beata viscera Mariae Virginis

Saligt är Jungfru Marias sköte, som har burit den evige Faderns Son.

SLUTBÖN.

O Herre, hjälp ditt folk, som har styrkts här genom att ha tagit del av din kropp och ditt blod, så att de genom den saliga Jungfrun Marias hjälp blir frälsta från allt ont och all fara, och bevaras i alla goda gärningar. Du som lever och råder…