Dagens text

Veckans tisdagsmässa 3 augusti 2021: Återfinnandet av S:t Stefanus reliker

INROITUS Sederunt principes, et adversum me loquebantur

Furstar satte sig ned och talade emot mig, och de orättfärdiga förföljde mig. Hjälp mig, Herre, min Gud; ty din tjänare övade sig att hålla dina bud. – Saliga är de vilkas väg är ostrafflig, de som vandrar efter Herrens lag. – Ära vare Fadern… – Furstar satte sig ned…

KOLLEKTBÖN.

Vi ber dig, o Herre, att du må förunna oss nåden att efterlikna det som vi ärar och lära oss att älska våra fiender, i det att vi firar återfinnandet av relikerna av honom som bad för sina förföljare till vår Herre Jesus Kristus, din Son, som med dig lever och råder…

EPISTEL (Apg. 6:8-10, 7:54-59)

I dessa dagar gjorde Stefanus, som var full av nåd och kraft, stora tecken och under bland folket. Då uppträdde några från den synagoga som kallades ”De frigivnas”, folk från Cyrene och Alexandria, Cilicien och Asien och började diskutera med Stefanus. Men de kunde inte stå emot den vishet och den Ande som här talade. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Men uppfylld av den Helige Ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sade. ”Jag ser himlen öppen och Människosonen på Guds högra sida.” Då skrek de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom. Och de drev honom ut ur staden och stenade honom. Och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus, under det att han bad: ”Herre Jesus, tag emot min ande.” Sedan föll han på knä och bad med hög röst: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” Med de orden avsomnade han i Herren.

GRADUALE Sederunt principes, et adversum me loquebantur

Furstar satte sig ned och talade emot mig, och de orättfärdiga förföljde mig. Hjälp mig, Herre, min Gud; rädda mig för din barmhärtighets skull. Alleluia, alleluia. Se, jag ser himmelen öppen och Jesus stå vid Guds krafts högra sida. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 23:34-39)

I den tiden sade Jesus till de skriftlärda och fariséerna: ”Se, jag sänder till er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem skall ni döda och korsfästa, andra skall ni gissla i era synagogor och förfölja från stad till stad. Så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, från den rättfärdige Abels blod till Sakarias, Barakias sons blod, honom som ni mördade mellan templet och altaret. Amen säger jag er: Allt detta skall komma över det här släktet. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig, hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde. Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han, som kommer i Herrens namn.”

OFFERTORIUM Elegerunt Apostoli Stephanum Levitam, pleni fide et Spiritu Sancto

Apostlarna valde Stefanus till diakon, en man full av tro och den Helige Ande; han stenades av judarna medan han bad och sade: Herre Jesus, mottag min ande. Alleluia.

STILLA BÖN.

Mottag, o Herre, våra offergåvor till dina heligas åminnelse, och gör så att såsom lidandet förhärligade dem, vår andakt må rena oss från synd. Genom vår Herre…

Prefation: För Jesu födelse

COMMUNIO Video caelos apertus, et Jesum stantem a dexteris virtutis Dei

Jag ser himmelen öppen och Jesus stå vid Guds krafts högra sida. Herre Jesus, ta emot min ande och tillräkna dem inte denna synd.

SLUTBÖN.

Må de heliga gåvor vi mottagit skänka oss din hjälp, o Herre, och genom din helige martyr Stefanus förbön styrka oss med ständigt skydd. Genom vår Herre…