Dagens text

INTROITUS Reliqui domum meam; dimisi herditatem meam

Jer. 12:7, Ps. 86:1  Jag har övergivit mitt hus och förskjutit min arvedel, jag är betryckt och fattig; Herren skall ta hand om mig. (Påsktiden: Alleluia, alleluia)Ps. 41:2 Som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. – Ära vare Fadern… – Jag har övergivit…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, som lät den helige Benedikt Josef, din bekännare, troget sluta sig till dig genom att utöva ödmjukhet och älska fattigdomen, giv, genom stödet av hans förtjänster, att vi må förakta det jordiska och ständigt söka det himmelska. Genom vår Herre…

Åminnelse av S:ta Marie-Bernard Soubirous:

O Gud, du som älskar och beskyddar de ödmjuka och som tröstade din tjänarinna Marie-Bernard genom den obefläckade jungfrun Marias uppenbarelser och samtal; giv, att vi genom att följa trons ödmjuka vägar förtjänar att uppnå himmelen och få skåda dig ansikte mot ansikte. Genom vår Herre…

EPISTEL (1 Tim. 6:6-12)

Mina älskade: gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört med oss något in i denna världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär till pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp och sök att vinna det eviga livet.

Under Påsktiden: Alleluia, alleluia. Ps. 112:5-8 Vem är som Herren, vår Gud, han som sitter så högt, han som ser ner så djupt, ja, vem i himmelen och på jorden? Alleluia. Han som upprättar den ringe ur stoftet, han som lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bredvid furstar, bredvid sitt folks furstar. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 16:24-27)

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.”

OFFERTORIUM Non habemus hic manentem civitatem

Hebr. 13:14, 15 Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.

STILLA BÖN.

Barmhärtige Gud, tag nådigt emot vår offergåva, och låt den genom den helige Benedikt Josefs, din bekännares förbön bli till hjälp för vår frälsning. Genom vår Herre…

Åminnelse av S:ta Marie-Bernard Soubirous:

O Herre, må dina heliga mysterier genomtränga oss med den himmelska glöd i vilken din heliga jungfru Marie-Bernard frambar sig själv åt dig som ett offer och som en ljuv lovsång. Genom vår Herre…

COMMUNIO Beato pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum

Matt. 5:3, 8 Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket; saliga är de renhjärtade, ty de skall se Gud.

SLUTBÖN.

Styrkta av sina heliga gåvor ber vi dig, o Gud, att vi, genom att efterlikna den helige Benedikt Josefs, din bekännares dygder, kan åberopa oss på hjälp genom hans förtjänster. Genom vår Herre…

Åminnelse av S:ta Marie-Bernard Soubirous:

O Herre, må vi, förnyade genom de heliga mysterierna, efterlikna den heliga Marie-Bernard i hennes beundransvärda uthållighet och så erhålla den eviga lön som hon fick för det mod hon visade i sina prövningar. Genom vår Herre…

INTROITUS Si diligis me, Simon Petre

Joh. 21:15-17 Om du älskar mig, Simon Petrus, för mina lamm på bete, var en herde för mina får. Alleluia, alleluia. Ps. 29:1 Jag vill upphöja dig, o Herre, för du har upprätthållit mig, och inte låtit mina fiender glädja sig över mig. – Ära vare Fadern... – Om du älskar mig...


KOLLEKTBÖN.

Evige herde, se i nåd till din flock, vilken vi bönfaller dig att alltid bevaka och skydda genom de heliga Cletus och Marcellinus, dina martyrer och påvar som du valde att vara överherdar för hela din Kyrka. Genom vår Herre...


EPISTEL (1 Petr. 5:1-4, 10-11)

Mina älskade, jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: var herdar för Guds hjord som finns kvar hos er och vakta över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. När den högste herden uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten och herraväldet i evighet, amen.


Alleuia, alleluia. Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Eccelsiam meam

Alleluia, alleluia. Matt. 16:18 Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka. Alleluia. Ps. 44:17, 18 Du skall sätta dem till furstar över hela jorden, och de skall minnas ditt namn, o Herre. Alleluia.


EVANGELIUM (Matt. 16:13-19)

I den tiden då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: ”Vem säger folket att Människosonen är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna.” Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” Jesus sade till honom: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.”


OFFERTORIUM Ecce dedi verba mea in ore tuo

Jer. 1:9-10 Se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, jag sätter dig idag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Alleluia.


STILLA BÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre, att du i din kärleksfulla godhet må röras av vår offergåvas frambärande och upplysa din Kyrka; att din hjord må blomstra överallt, och att dess herdar under din ledning må vara till behag för dig. Genom vår Herre...


Prefation: För kyrkoårstiden


COMMUNIO Tu es Petrus, et super hanc petram aedeficabo Ecclesiam meam

Matt. 16:18 Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka. Alleluia.


SLUTBÖN.

Vi bönfaller dig o Herre, efter att din Kyrka blivit mättad av den heliga måltiden: härska i din mildhet över henne, så att hon genom ditt mäktiga styre får åtnjuta än större frihet, och alltid får förbli oberoende i utövandet av sin tro. Genom vår Herre...