Dagens text

Dagens mässa 30 maj 2023: Tisdagen i pingstoktaven

INTROITUS Accipite jucunditatem gloriae vestrae

4 Esra 2:36, 37  Mottag er berömmelses lycksalighet, alleluia, och tacka Gud, alleluia, han som har kallat er till himmelens rike, alleluia, alleluia, alleluia. – Ps. 77:1  Lyssna, mitt folk, till min undervisning, böj era öron till min muns ord. – Ära vare Fadern… – Mottag er berömmelses…

KOLLEKTBÖN.

O Herre, låt den helige Andes kraft vara närvarande med oss, och i barmhärtighet rena våra hjärtan samt bevara oss från alla faror. Genom vår Herre…

EPISTEL (Apg. 8: 14-17)

I de dagarna, när apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige Ande, eftersom Anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande.

Alleluia, alleluia. Spiritus Sanctus docebit vos

Alleluia, alleluia. Joh. 14:26 Den helige Ande skall undervisa er om allt vad jag har sagt er. Alleluia, alleluia. (Här knäböjer man) Alleluia. Kom, Helige Ande, uppfyll dina troendes hjärtan och upptänd i dem din kärleks eld.

SEKVENS. Veni, Sancte Spiritus

Helge Ande, sänd av Gud, lyss till våra böners ljud, kom till oss från himlen ner. * I ditt hägn du alla tar, du vårt värn och försvar, du oss goda gåvor ger. * O du tröstekälla klar, varmt till oss välkommen var, med din nåd och helga tröst. Du den trötte ro beskär, lindring åt den sjuke bär, gjuter frid i varje bröst. * O du härlighetens sken, med din strålglans klar och ren, led oss till rättfärdighet. Lyste ej din helga glans, allting som hos mänskan fanns, vore synd och skröplighet. * Rentvå oss från ont begär, vattna vad förtorkat är, läk de djupa syndasår. Du det hårda göre mjukt, friskt och sunt vad som är sjukt; rädda den som vilse går. * Den som tryggar sig till dig, giv din nåd sjufaldelig; städse dina trogna hör. Kläd oss i din bröllopsskrud, då vi träda fram för Gud, oss till saligheten för. Amen.

EVANGELIUM (Joh. 10:1-10)

I den tiden sade Jesus till fariseerna: ”Amen, amen, säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.” Denna liknelse framställde Jesus för dem, men de förstod inte vad det var han talade om. Då sade Jesus än en gång: ”Amen, amen, säger jag er: Jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.”

OFFERTORIUM Portas coeli aperuit Dominus

Ps. 77:23-25 Herren öppnade portarna till himmelen, han lät manna regna ner över dem till föda, han gav dem himlabrödet, änglabröd fick människorna äta, alleluia.

STILLA BÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre: må frambärandet av denna offergåva inför dig rena oss och göra oss värdiga det helgade mottagandet av den. Genom vår Herre…

Prefation: För Pingsten

COMMUNIO Spiritus qui a Patre procedit

Joh. 15:26, 16, 14  Anden som utgår av Fadern, alleluia, han skall förhärliga mig, alleluia, alleluia.

SLUTBÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre: må den helige Ande förnya vårt sinne genom det gudomliga sakramentet, ty han är förlåtelsen av alla synder. Genom Jesus Kristus…