Dagens text

Tisdagens mässa 19 september 2023: S:t Januarius och hans följeslagare, martyrer

INTROITUS Salus autem justorum a Domino

Ps. 36:39  Till de rättfärdiga kommer frälsning från Herren, han är deras värn i nödens tid. – Ps. 36:1  Harmas inte över de onda, avundas inte dem som gör orätt. – Ära vare Fadern… – Till de rättfärdiga…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, du som gläder oss genom den årliga festen till ära för dina heliga martyrer Januarius och hans följeslagare, gör i din nåd så att vi, som gläder oss åt deras förtjänster, må inspireras av deras föredöme. Genom vår Herre…

EPISTEL (Hebr. 10:32-38)

Bröder, kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en mycket hård kamp och mycket lidande. Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade, andra stod sida vid sida med den som handlade så. Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ”ännu en kort tid så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Min rättfärdige skall leva av tro.”

GRADUALE Clamaverunt justi, et Dominus exaudivit eos

Ps. 33:18-19 När de rättfärdiga ropar, då hör Herren och räddar dem ur deras nöd. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta, och frälser den som har en bedrövad ande. Alleluia, alleluia. Dig lovprisar martyrernas vitklädda här. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 24:3-13)

I den tiden, när Jesus satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: ”Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna’ . Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.”

OFFERTORIUM Justorum animae in manu Dei sunt

Vish. 3:1, 2, 3 De rättfärdigas själar är i Guds hand, och illviljans plågor skall inte komma dem vid; i den dåraktiges ögon ser de ut att dö, men de har frid. Alleluia.

STILLA BÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre, att du må låta dig blidkas av de gåvor vi nu frambär, och att du bevarar oss från alla faror genom förbönerna av dina heliga martyrer Januarius och hans följeslagare. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine

Matt. 10:27 Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken.

SLUTBÖN.

Må denna heliga kommunion rena oss från all skuld, o Herre, och må förbönerna av dina heliga martyrer Januarius och hans följeslagare ge oss del av den himmelska läkedomen. Genom vår Herre…