MEDLEMMARNA I JESU HJÄRTAS SÄLLSKAP

Andan hos Kristus Konungens Institut förverkligas alltså även genom de katoliker som lever i världen: som äkta makar ansvariga för en katolsk familj, eller som ogifta, änkor eller änkemän; var och en med sina sociala, yrkesmässiga eller karitativa förpliktelser. Sådana är Jesu Hjärtas Sällskaps medlemmar. De är inte vigda enligt den kanoniska lagens mening, men, vigda till Jesus och Maria genom sitt dop, skapar de genom sitt medlemskap i Jesu Hjärtas Sällskap förutsättningar för att i sin strävan efter helighet leva mer fördjupat i den nåd som förmedlas genom den Heliga Kyrkan.
De lever ett katolskt liv i en sekulariserad omvärld, där den gudomliga Försynen har placerat dem. Genom att leva i den anda som befrämjas av Kristus Konungens Institut och genom Jesu Hjärtas Sällskaps principer, formar de en samhörighet av hjälp, stöd och broderlig kärlek mellan dem och det hus inom Kristus Konungens Institut till vilket de tillhör. Medlemmarna i Jesu Hjärtas Sällskap, den tredje grenen i Kristus Konungens Instituts familj, avser att ge vittnesbörd om denna förening. Samlade kring de olika husen i Kristus Konungens Institut, strävar de efter att vara missionärer som attraherar kristna såväl som icke-kristna genom att uppvisa de evangeliska dygderna, närda av ett solitt liturgiskt och sakramentalt liv, och manifesterade genom den djupa trons kärlek.

Medlemmarna i Jesu Hjärtas Sällskap skall hjälpa kanikerna i deras apostoliska sysslor, och arbeta med dem i syfte att tillföra Kyrkan den speciella karism som Kristus Konungens Institut besitter, allt efter de speciella beskaffenheter som bestäms av Institutets Generalprior och dennes provinsialsuperiorer.

Medlemmarna i Jesu Hjärtas Sällskap, närvarande i Institutets andliga familjs verkliga mitt, innehar en stödjande roll i arbetet med att såväl sprida andan som att fullgöra åtagandena i de olika institutshusens arbeten, ävenså genom att bidraga med sina tjänster i studie- och bönelivet hos seminaristerna och Tillbedjanssystrarna.

Tillbedjanssystrar av Jesu Kungliga Hjärta, tillsammans med Institutets generalprior monsignore Gilles Wach.

Medlemmarna i Kristus Konungens Instituts andliga familj sysselsätter sig oupphörligen, var och en efter sin kallelse, med att återupptäcka den äkta meningen med den gudomliga kärleken; och genom att leva den på ett sådant sätt att deras nästa också deltar i den, genom den kärlek de utstrålar. ”Kärleken är ‘gudomlig’ därför att den kommer från Gud och förenar oss alla med Gud, och genom denna föreningsprocess förenar den oss till ett, så att Gud till slut kommer att vara ‘i alla’”.

Av denna orsak har den Gudomliga Försynen skänkt dem en skyddspatron, vilken skall vara en förebild för dem att lära känna och följa, en avspegling av gudomlig kärlek: S:t Frans av Sales. ”I Guds Kyrka” lär den helige biskopen av Genève: ”är allt i kärleken, genom kärleken och av kärleken.” All dygd, all styrka, all moralisk skönhet, all helighet stammar från Treenighetens omätliga djup av kärlek.

S:t Frans av Sales älskade mycket, det var hemligheten med hans fadersomsorg gentemot den själ som led brist, på samma sätt måste Kristus Konungens Instituts familj leva sanningen i kärlek. S:t Frans av Sales älskade Gud så mycket att han ville skänka sig själv till honom. Han älskade Jesus Kristus så mycket att han ville efterlikna honom, drag för drag. Han älskade Kyrkan så mycket att han ville tjäna henne, bli en erövrare för henne, och pryda henne genom att forma lärjungar som var villiga att följa hennes läror och spiritualitet.

Allt arbete som Kristus Konungens Instituts andliga familj utför, allt den hoppas på i och för såväl Kyrkan som för själarna med himlen i sikte, vilar på en tro på kärlekens Gud, på en Gud som öppnar sitt hjärta, brinnande av kärlek, på en Gud som dväljs i tabernaklet. Den som är villig att ge kärlek, måste också acceptera kärleken som en gåva. Människan kan verkligen, som Herren säger oss, bli en källa från vilken ”strömmar av levande vatten” kommer. Men för att bli en sådan källa, måste hon ständigt på nytt dricka från den ursprungliga källan, som är Jesus Kristus, ”från vilkens genomborrade hjärta Guds kärlek flödar”.

Att känna Gud, att älska Gud, att handla fritt i Gud, vilket innebär att rätta sig själv efter Gud allt efter vår förmåga, är vad som det allmänneliga, ärorika och saliga kristna livet innebär i denna världen, och den enda vägen till himlen. Enligt den Gudomliga Försynens ordning är att känna och älska Gud samma som att känna och följa vår Herre Jesus Kristus.

Den heliga Jungfrun Maria av den Obefläckade Avlelsen, är den främsta beskyddarinnan
av Kristus Konungens Institut; hennes Obefläckade Hjärta förblir den lysande väg som leder till hennes gudomlige Sons Kungliga Hjärta; det hjärta som varje medlem av Institutets andliga familj vill bli likt. Att älska, att efterfölja vår Herre Jesus Kristus, och därigenom älska den gudomliga fullkomligheten, är att följa sanningen i kärlek: ”Veritatem facientes in caritate.”