NÖDVÄNDIGHETEN AV EN FORMATION

Under två millennier har en stor skatt av undervisning och andliga erfarenheter samlats i vår heliga Kyrkas liv. Dessa rikedomar återfinns i de heliga Evangelierna, andra skrifter i Nya Testamentet, Magisteriets förordningar, den heliga liturgin, helgonens liv samt i oräkneliga skrifter av andliga lärare, vilka alla har följt Kyrkans lära. Bland dessa källor till andliga instruktioner fäster Jesu Hjärtas Sällskap en speciell vikt vid S:t Benedikts regel, S:t Thomas av Aquinos teologi samt S:t Frans av Sales spiritualitet; dessa tre helgon är, som redan nämnts, skyddspatroner för Institutet och Sällskapet.

Varje katolik borde fördjupa sig i dessa skatter på ett kontemplativt sätt, för att på så sätt skänka näring till sin tro, sitt hopp och sin kärlek. I Jesu Hjärtas Sällskap tjänar sammankomsten och tät kontakt mellan medlemmarna som en ömsesidig hjälp och gör dessa skatter fruktbärande i vars och ens liv.

Jesu Hjärtas Sällskap önskar på samma sätt formera sina medlemmar så att de bättre kan identifiera ”det sätt som världen vi lever i tänker” och ”modernismens villfarelser” som tränger in i alla livets områden, så att de därigenom kan bemöta dessa på ett mer effektivt sätt. Dessa villfarelser är de som S:t Pius X kallade ”en enorm hög av sofismer… i vilken all sann religionsutövning möter sin dödsstöt.”

NÖDVÄNDIGHETEN AV PERSONLIG HELGELSE

Sanningen – ”Veritatis splendor” – inspirerar till den högsta tankeklarhet genom en ”personlig och eftersträvad förvandling i Kristus”. Medlemmarna i Jesu Hjärtas Sällskap omfamnar omvändelsens väg i Evangeliets anda i avsikt att skänka ett uppriktigt gensvar till Apostelns uppmaning att ”Allt i deras uppförande bör vara heligt”; ”Den rättfärdige lever av tron”. Trogna dessa Skriftens ord strävar de efter att genom tron uppnå ett liv som växer till i hopp, självutgivelse, kärlek och ett sinnelag av lydnad mot Gud och vår Heliga Kyrka.

Det är därför nödvändigt att varje medlem av Jesu Hjärtas Sällskap är fast rotad i en djup kärlek till vår Heliga Kyrka, att man har en brinnande önskan att uppfylla Guds vilja, och att ”Jesu Kristi anda” må växa i djupet av medlemmens hjärta. Denna brinnande strävan efter sanningen skall vara närvarande i alla områden av det personliga livet, och därigenom fostra en anda av ständigt personligt framåtskridande. En oavvislig regel, hämtad från Kyrkans alla andliga skatter, är att man kan endast göra gott i samma måtto som man strävar efter helighet. Det bästa sättet att befrämja Guds ära och själarnas frälsning är att i så hög grad som möjligt vara ett levande evangelium: att visa Evangeliet genom hela sin livsföring. Medlemmarna av Jesu Hjärtas Sällskap är således i högsta grad djupt förvissade och medvetna om vikten av personlig helgelse först och främst, före alla handlingar.

En ny medlem i Jesu Hjärtas sällskap mottar S:t Frans av Sales-korset av Institutets generalprior monsignore Gilles Wach.

HELGELSEN OCH BÖNELIVET

”Den nära föreningen med Kristus i Kyrkan upprätthålls genom de andliga hjälpmedel som är gemensamma för alla troende”, framför allt genom deltagandet i det heliga mässoffret. Ty, enligt vad S:t Frans av Sales lär, representerar ”Mässan, dagens sol” för medlemmarna i Jesu Hjärtas Sällskap höjd- och centralpunkten, stöttepelaren och själen i det dagliga liv som är vigt åt Kristus. De deltar i mässan som en familj, eller individuellt (allt efter deras ställning) på sön- och helgdagar och strävar efter, så långt det är möjligt, att även delta i den heliga mässan på vardagar.

Det heliga officiet, eller tidegärden, rekommenderat till alla troende allt efter deras omständigheter, värdesätts högt inom Jesu Hjärtas Sällskap. Denna bön är i sanning Brudgummens röst som talar om Bruden, det är den bön som hela Kristus, huvud och lemmar, frambär till sin Fader. Det är därför särskilt önskvärt för medlemmarna av Jesu Hjärtas Sällskap att få möjlighet att deltaga däri. När så är möjligt, ber medlemmarna av Sällskapet enskilt eller gemensamt de olika officierna som delar upp dagens tider, såsom laudes, vesper och completorium.

Även Kyrkans andra böneformer ger näring åt medlemmarnas liv och verksamhet. Dessa är, framför allt, regelbunden tillbedjan av det Heliga Sakramentet, förenat med kontemplativ eller inre bön, rosenkransen, korsvägsandakten, samt andra devotioner sprungna ur Kyrkans vördnadsvärda tradition.

Medlemmarna av Jesu Hjärtas Sällskap skall regelbundet be för Kristus Konungens Instituts intentioner, i vetskapen om att de själva drar nytta av förbönerna från hela Institutet. I synnerhet skall de be för nuvarande och framtida kallelser, samt för Institutets seminarister och för systrarnas noviser; – Detta är en daglig plikt för sällskapets medlemmar.

Vigningar i Institutets kyrka Chiesa dei Santi Michele e Gaetani i Florens
Nyvigda diakoner mottar handpåläggning av Institutets kaniker.

Lectio Divina, eller läsning av den heliga Skrift, tillika med läsningen av Läroämbetets dokument, kyrkolärarnas och helgonens skrifter samt verk av präster och ordensfolk som varit trogna Kyrkans dogmer, utövas regelbundet av sällskapets medlemmar, i avsikt att stärka grunden för deras tro.