Novena till Jungfru Marie sju smärtor

Novena till jungfru Marie sju smärtor, 6 - 14 September samt 13-21 mars

Dag 1:

Symeons profetia

Novena to Our Lady of Sorrows-Day 1

O Moder, du heliga och sörjande, ditt hjärta var fyllt av sorg när den helige Symeon förutsade att ett svärd skulle genomborra din själ, då han frambar din gudomlige Son i templet. Där och då förstod du att du skulle lida med Jesus.

Du drottning över alla martyrer, låt mig förena mitt hjärta med ditt i denna smärta och i nåd be dig att ha min död i åtanke, så att jag alltid kan undvika synd.

Hell dig Maria full av nåd, Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund.
Amen.

O, Moder, du heliga och sörjande, drottning över alla martyrer, som stod vid din Son när Han plågades på korset; genom ditt livs lidande, av det svärd som genomborrade ditt hjärta, av din fullkomliga glädje i himlen, se ner till mig när jag nu knäböjer inför dig, och förenar mig med dina sorger och gör min framställan med barnslig tillit.
Kära Moder, eftersom din Son inte vägrar dig något, be Hans heliga Hjärta att barmhärtigt bevilja det jag ber om, genom Hans heliga lidande, tillsammans med dina lidanden vid korsets fot.

Barmhärtigaste Moder, till vem skulle jag vända mig i mitt elände om inte till dig som har medlidande med oss, stackars syndiga landsflyktingar i denna tåredal? Låt oss bara få en droppe av hans dyrbara blod, med ett sting av smärta från Hans kärleksfulla Hjärta. Påminn Honom om att du är vår skönhet, vårt liv och vårt hopp, och att Han kommer att höra din bön. Amen

Memorare:
Påminn dig, milda Jungfru Maria, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön har blivit övergiven.
Full av förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min Moder, du jungfrurnas jungfru.
Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig,  du Ordets moder, Maria.
Amen.

Dag 2:

Flykten till Egypten

Novena to Our Lady of Sorrows-Day 2

Sörjande Moder, ditt moderliga hjärta är fyllt av sorg över Herodes hat för din oskyldige Son. För att rädda Honom från kungens svartsjuka var du tvungen att fly med Honom till Egypten. Ditt hjärta led också när du såg din helige make, den helige Josefs lidande, när han behövde ta det gudomliga barnet och dig, hans milda maka, ut i den okända vildmarken.

Drottning av all martyrer låt mig förena mitt hjärta med ditt i denna sorg och utverka nåd för mig att undvika dem som önskar mig ont, framför allt skada för min själ. Låt mig undvika frestelser och att aldrig lämna den svåra men kungliga vägen till himlen.

Hell dig Maria
O, Moder…
Memorare…

Dag 3:

Jesu försvinnande i templet


Novena to Our Lady of Sorrows-Day 3

Bedrövade Moder, sorg och ångest fyllde ditt obefläckade hjärta när du upptäckte att du var skild från din Son då du lämnade Jerusalem.

Under tre dagar förblev Han förlorad för dig och din helige make. Under tre dagar sökte du Honom som var ditt livs ljus. Och under tre dagar lyckades du ej att finna Honom.

Låt mig följa dig i denna smärta, drottning av alla martyrer, och utverka för mig nåden att aldrig förlora Jesus genom synd, utan att förbli förenad med Honom genom Hans nåds hjälp. Om jag har olyckan att falla, låt mig aldrig tvivla på Hans barmhärtighet och alltid återvända genom botens sakrament, som Han inrättat.

Hell dig Maria
O, Moder…
Memorare…

Dag 4:

Marie och Jesu möte på vägen till Golgata


Novena to Our Lady of Sorrows-Day 4

Bedrövade Moder, vem kan förstå din hjärtesorg när du såg din Son falla, sårad och blödande under korsets vikt, på väg till Golgata?

Drottning av alla martyrer, låt mig förena mitt hjärta med ditt i denna sorg och utverka för mig nåden att tålmodigt bära det kors som Gud finner lämpligt att skicka mig.

Hell dig Maria
O, Moder…
Memorare…

Dag 5:

Jesu korsfästelse och död


Novena to Our Lady of Sorrows-Day 5

Bedrövade Moder, stående vid Jesu kors var ditt hjärta en stor knut. Och ändå satt du inte, du lutade dig inte ens, utan du stod och såg honom lida för hela världens synder – för mina synder. Precis som Abraham, erbjöd du offret stående, medvetet och välvilligt. I ditt fall erbjöd du det för mig och för alla syndare. Till skillnad från Abraham stod du ändå och såg honom dö. I ditt fall skonades inte din fullkomlige  Son.

Drottning av alla martyrer, låt mig följa dig i denna sorg och utverka för mig nåden att genom kamp och lidande motstå frestelse och synd. När min tur kommer, ge mig, Moder, genom Jesu död och ditt offer, nåden att dö i Hans heliga nåd – nåden av en salig död.

Hell dig Maria
O, Moder…
Memorare…

Dag 6:

Jesu nedtagande från korset


Novena to Our Lady of Sorrows-Day 6

Bedrövade Moder, när din Sons kropp togs ned från korset och låg i dina armar, fylldes ditt hjärta av sorg.

Även om denna sorg nu ägde en viss lättnad, hur smärtsamt det ändå var för dig att se kroppen, som tidigare ägde perfekt liv, hälsa och skönhet, nu fruktansvärt sårad, blek och livlös.

Moder, drottning av alla martyrer, låt mitt hjärta vara nära dig i denna sorg och få mig att ta emot Jesus i min själ innan jag dör, så att jag kan vara med Honom i himlen för alltid.

Hell dig Maria
O, Moder…
Memorare…

Dag 7:

Jesu gravläggning


Novena to Our Lady of Sorrows-Day 7

Sörjande jungfru, sorg fyllde åter ditt hjärta när din Sons heliga kropp togs från dina armar och placerades i en kall grav. Ändå tvivlade du inte på att Han skulle återuppstå.

Drottning av alla martyrer, låt mig följa dig i din sorg och ge mig din egen djupa, tro på din Sons ord. Låt mig lita på att även i lidande, även när allt verkar förlorat, finns det alltid en väg ut med Jesus.

Skaffa för mig också en uppriktig sorg för alla mina synder, en brinnande kärlek till min Gud, en öm hängivenhet till dig, så att jag en dag kan dö i Hans nåd och tillsammans med Honom stiga upp till evigt liv.

Hell dig Maria
O, Moder…
Memorare…

Dag 8:

Det Heliga korsets upphöjelse

 
Novena to Our Lady of Sorrows-Day 8

Sörjande Moder, försynen gjorde att den heliga Helena, som också är en konungamoder, skulle finna din Sons sanna kors, den heligaste och mest vördnadsvärda av alla reliker. *

Bevilja mig sorgfulla drottning och Moder att jag, som den heliga Helena, alltid hedrar symbolen för vår frälsning, korset. Och att jag som Kyrkan, får hålla det högt, visa och bära det med tacksamhet och stolthet.

Framför allt att jag får förena mina lidanden med Jesus på korset och bära mina egna kors i tro, kärlek och tålamod som Han gjorde.

Kyrkan lär att lidande, som sålunda bärs och förenas med Hans, aldrig är förgäves, utan blir en kraftfull, förlossande bön.

Låt mig alltid tro på det, så att mitt liv alltid kommer att ha en mening.

Hell dig Maria… 
O, Moder…
Memorare…

* (Den heliga Helena, kejsar Konstantins moder, fann det sanna Korset under en pilgrimsfärd till Jerusalem år 326 e.Kr. För att fira detta instiftade den Heliga Katolska Kyrkan festen för det Heliga Korsets upphöjelse, som firas imorgon den 14 september.)

Dag 9:

Jungfru Maria, smärtornas Moder


Novena to Our Lady of Sorrows-Day 9

O, heligaste jungfru, vår Herre Jesus Kristi Moder: genom den överväldigande sorg och smärta som du upplevde när du bevittnade din gudomlige Sons lidande, korsfästelse och död, se på mig med ömhet och väck i mitt hjärta en öm sympati för vår Herres lidande.

Ge mig en uppriktig avsky för mina synder, så att jag, fri från otillbörlig kärlek till jordiska nöjen, kan ställa mina mål högre mot himmelens eviga glädje.

Må alla mina tankar och handlingar riktas mot detta enda stora mål. Lovprisning, ära och kärlek till vår gudomlige Herre Jesus och den heliga och obefläckade Guds Moder Maria. Amen

Hell dig Maria… 
O, Moder…
Memorare…