Novena till den heliga Agnes

Novena: Till den heliga Agnes, 12 jan - 20 jan

Upprepa följande Novena varje dag, nio dagar i följd.

O ärorika heliga Agnes, genom den levande tro som uppfyllde dig från dina första år och gjorde dig så välbehaglig inför Gud att du förtjänade en martyrkrona:
Utverka för oss nåden att hålla vår heliga tro ren inom oss och att bekänna oss själva som kristna i både ord och handling. Må vårt vittnesmål om Jesus inför människorna få honom att ge oss ett gynnsamt vittnesbörd inför sin evige Fader.

O oövervinneliga martyr, heliga Agnes, genom din förtröstan på Guds hjälp, då du dömdes av den romerske prefekten att se din renhets lilja fläckad och trampad i leran, förtvivlade du inte utan höll fast vid din tro på Gud. Vi ber dig genom din förbön att för oss från den allsmäktige Guden utverka förlåtelse för våra synder och en säker förtröstan om att han kommer att skänka oss det eviga livet, och de medel som krävs för att förtjäna det.

O modiga jungfru, heliga Agnes, du mest rena, av den brinnande kärlek med vilken ditt hjärta brann och som bevarade dig från skada mitt i lidandets plågor och av den påle med vilken Kristi fiender sökte förgöra dig. Låt oss från den allsmäktige Guden erhålla att varje oren låga kan släckas i oss och endast den gudomliga kärlekens eld brinner inom oss. Så att vi, efter att ha tillbringat ett oklanderligt liv i utövandet av denna dygd, blir värdiga att få del i den härlighet du förtjänade genom ditt hjärtas renhet och ditt härliga martyrskap.
Amen.

Heliga Agnes, jungfru och martyr, be för oss och för våra barn.