Dagens text

Veckans torsdagsmässa:
8 oktober 2020 Rosenkransfesten

8 oktober: Rosenkransfesten

INTROITUS Gaudeamus omnes in Domino
Låt oss alla glädjas i Herren, då vi högtidlighåller denna festdag till ära av den Heliga Jungfrun Maria, på vilkens högtid änglarna gläder sig och prisar Guds Son. – Mitt hjärta flödar över av sköna ord, jag förtäljer mitt verk för Konungen. – Ära vare Fadern… –Låt oss alla glädjas…

KOLLEKTBÖN.
O Gud, vilkens enfödde Son genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse förvärvat oss det eviga livets lön, skänk oss nåden när vi begrundar hemligheterna i den heliga Jungfru Marias rosenkrans, att efterfölja vad de innehåller och uppnå vad de utlovar. Genom samme vår Herre…

EPISTEL (Ordspr. 8:22-24, 32-35)
Herren skapade mig som det första, som begynnelsen av sitt verk, för länge sedan. I urtiden formades jag, i begynnelsen, innan jorden fanns. Innan havsdjupen blev till föddes jag, när det ännu inte fanns källor med vatten, innan bergen ännu fått sin grund, innan höjderna fanns föddes jag, när han ännu inte gjort land och fält eller mullen som täcker jorden. När han spände upp himlen fanns jag där, när han välvde sin kupa över djupet, när han fyllde molnen där uppe med kraft och lät djupets källor bryta fram, när han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grundvalar, då var jag som ett barn hos honom. Jag var hans glädje dag efter dag och lekte ständigt inför honom. Jag lekte i hela hans värld och gladde mig med människorna. Hör nu på mig, mina barn: lyckliga de som följer min väg. Lyssna till mina förmaningar och bli visa, förkasta dem inte. Lycklig den människa som hör på mig, som vakar vid min dörr dag efter dag, och väntar vid min tröskel. Ty den som finner mig, finner livet och vinner Herrens frälsning.

GRADUALE Propter veritatem, et mansuetudinem, et justitiam
För din sannfärdighets, mildhets och rättfärdighets skull skall din hand lyckas utföra underbara ting. Hör, min dotter, och giv akt och vänd hit ditt öra, ty konungen har åtrått din skönhet. Alleluia, alleluia. En fest för den ärorika Jungfru Maria av Abrahams ätt, utgången från Juda stam, från Davids ärorika släkt. Alleluia.

EVANGELIUM (Luk. 1:26-38)
I den tiden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade, Herren är med dig.” Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne. ”Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig någonsin få ett slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig.” Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden, ty för Gud är ingenting omöjligt. Maria sade: ”Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”

OFFERTORIUM In me gratia omnis vitae et veritatis
Hos mig är hela livets och sanningens nåd, hos mig all förhoppning om liv och dygd. Som en ros, planterad vid vattenströmmar, blomstrade jag. 

STILLA BÖN.
Vi ber dig, Herre, gör så att vi på rätt sätt förbereder oss till dessa offergåvors frambärande, och i den heliga rosenkransen så betänker din enfödde Sons liv, lidande och härlighet att vi blir värdiga hans löften. Han som med dig lever och råder…

Prefation: För den Saliga Jungfrun Maria

COMMUNIO Florete, flores, quasi lilium
Blomma, ni blommor, som liljor och sprid väldoft, och öppna er i yppig prakt; sjung en lovsång och prisa Herren för alla hans verk. 

SLUTBÖN.
Hjälp oss i din nåd, o Herre, genom din heliga Moders böner, hennes vilkens rosenkrans vi firar, så att vi får kraft av de hemligheter vi begrundar och erhåller verkan av de sakrament vi mottagit. Du, som lever och råder…

Rosenkransfesten instiftades av S:t Pius V som en tacksägelsefest till åminnelse av segern över den turkiska flottan vid Lepanto 1571, under namnet ”Vår Fru av Segern”. Påven Gregorius XIII ändrade namnet 1573 till ”Rosenkransfesten” och fixerade datumet till första söndagen i oktober.