Veckans fredagsmässa 24 september 2021: Kvatemberfredagen i september

INTROITUS Laetetur cor quarentium Dominum

Må de glädja sig av hjärtat, de som söker Herren. Sök Herren och bli styrkt, sök hans ansikte oupphörligen. Ära Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. – Ära vare Fadern… – Må de glädja sig…

KOLLEKTBÖN.

Vi bönfaller dig, o Gud allsmäktig: giv, att vi som år efter år hängivet håller denna heliga fasta, genom den må vara dig till behag, både med våra kroppar och våra sinnen. Genom vår Herre…

EPISTEL (Hosea 14:2-10)

Så sade Herren Gud: Vänd tillbaka, Israel, till Herren, din Gud, du har kommit på fall genom din synd. Kom med era ord och vänd tillbaka till Herren, säg till honom: Förlåt all vår skuld, ta emot det goda, vi skall infria våra löften. Assyrien räddar oss inte, vi skall inte stiga till häst, inte längre säga ”Vår Gud” till ting vi själva har gjort. Hos dig finner faderlösa barmhärtighet. Jag skall bota dem från deras trolöshet, jag skall älska dem av hjärta, min vrede har vänt sig från dem. Jag skall bli som dagg för Israel, och han skall blomstra som en lilja, slå rot som en poppel och skjuta nya skott. Hans prakt skall vara som olivträdets, hans doft som Libanons. De skall åter få bo i hans skugga, de skall frodas som en trädgård och blomstra som en vinstock. Han skall bli ryktbar som Libanons vin. Vad har Efraim mer med avgudarna att skaffa? Jag är den som ger svar och vakar över honom. Jag är som en grönskande cypress. Från mig får du din frukt. Den som är vis skall förstå detta, den som är förståndig inser det. Herrens vägar är de rätta, och de rättfärdiga vandrar på dem, men syndarna kommer på fall.

GRADUALE Convertere, Domine, aliquantulum

Herre, vänd något åter, förbarma dig över dina tjänare. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte.

EVANGELIUM (Luk. 7:36-50)

I den tiden bjöd en av fariseerna hem honom på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vätte hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår, och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sade för sig själv: ”Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska.” Då sade Jesus till honom: ”Simon, jag har något att säga dig.” – ”Säg det, mästare”, sade han. ”Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest?” Simon svarade: ”Den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro.” – ”Du har rätt”, sade Jesus, och vänd mot kvinnan sade han till Simon: ”Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus, och du gav mig inte vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig: hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek.” Och han sade till henne: ”Dina synder är förlåtna.” De andra vid bordet sade då för sig själva: ”Vem är han som till och med förlåter synder?” Men Jesus sade till kvinnan: ”Din tro har hjälpt dig. Gå i frid.”

OFFERTORIUM Benedic, anima mea, Domino

Lova Herren, min själ, och glöm inte vad gott han har gjort, så att du blir ung på nytt som en örn.

STILLA BÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre: må vår fasta bli en gåva som är dig till behag, och gör oss genom dess renande kraft värdiga att ta emot din nåd och bli förda till den eviga salighet du lovat oss. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Aufer a me opprobrium et contemptum

Lyft av mig vanära och förakt, jag har följt dina lagbud, o Herre; dina vittnesbörd är min begrundan.

SLUTBÖN.

Vi tackar dig, o Gud allsmäktig för de gåvor som vi har fått ta emot, och bönfaller dig att skänka oss än större bevis på din ynnest. Genom vår Herre…