Veckans fredagsmässa
22 januari 2021: S:t Vincent och S:t anastasius, martyrer

INTROITUS Intret in conspectu tuo, Domine

Låt de fångnas klagan komma inför dig, o Herre, och ge våra grannar sjufalt tillbaka i deras famn, hämnas dina heligas utgjutna blod. – O Gud, hedningarna har fallit in i din arvedel, de har orenat ditt heliga tempel, de har gjort Jerusalem till en förvaringsplats för frukt. – Ära vare Fadern… – Låt de fångnas klagan…

KOLLEKTBÖN.

Lyssna, o Herre, till vår begäran, att vi som erkänner vår syndaskuld må frälsas genom dina heliga martyrer Vincent och Anastasius förbön. Genom vår Herre…

EPISTEL (Vish. 3:1-8)

De rättfärdigas själar är i Guds hand, och ingen plåga skall nå dem. I dåraktiga människors ögon är de döda; deras bortgång kallas olycka och deras hädanfärd förintelse, men de är i frid. Även om de har straffats, så som människor ser det, har de rikt hopp om odödlighet. Efter att ha tuktats något litet skall de få möta stor godhet, ty Gud satte dem på prov och fann att de var honom värdiga. Som guld i smältugnen prövade han dem, han tog emot dem som en brännoffergåva. I den stund han kommer till dem skall de flamma upp och flyga fram som gnistor i halm. De skall döma folken och härska över hedningarna, och Herren skall vara deras konung i evighet.

GRADUALE Gloriosus Deus in Sanctis suis

Gud är ärorik i sina heliga, underbar i sitt majestät, och gör under. Din högra hand krossar fienden. Alleluia, alleluia. Era heligas kroppar är begravda i frid, och deras namn lever vidare från släkte till släkte. Alleluia.

EVANGELIUM (Luk. 21:9-19)

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: När ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Ty sådant måste först hända, men det betyder inte att slutet kommer omedelbart. Vidare sade han till dem: Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen. Men innan allt detta händer, skall man gripa er och förfölja er. Man skall utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull. Detta ger er tillfälle att vittna. Bestäm er därför för att inte förbereda något försvarstal. Ty jag skall själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender skall kunna stå emot eller motsäga. Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och bröder, av släktingar och vänner, och en del av er skall man döda. Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat. Genom att stå fasta skall ni vinna era själar.

OFFERTORIUM Mirabilis Deus in sanctis suis: Deus Israël, ipse dabit virtutem

Underbar är Gud i sina heliga; Israels Gud är den som ger makt och styrka åt sitt folk, lovad vare Gud, alleluia.

STILLA BÖN.

Vi frambär vår fromhets offergåvor åt dig, o Herre; må de vara dig lika välbehagliga som ärandet av dina rättfärdiga, och genom din nåd bli till gagn för vår frälsning. Genom vår Herre…

Prefation: den allmänna prefationen

COMMUNIO Et si coram hominibus tormenta passi sunt

Även om de straffats, så som människor ser det, satte Gud dem på prov, som guld i smältugnen prövade han dem, han tog emot dem som en brännoffergåva.

SLUTBÖN.

Vi bönfaller dig, allsmäktige Gud att vi, som mottagit denna himmelska föda, genom förbönerna av dina heliga martyrer Vincent och Anastasius därigenom må bli beskyddade mot alla motgångar. Genom vår Herre…