Dagens text

Veckans lördagsmässa 25 september 2021: Kvatemberlördagen i september

INTROITUS Venite, adoremus Deum, et procedamus ante Dominum

Kom, låt oss tillbe och falla ned, låt oss gråta inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud. – Kom, låt oss prisa Herren med glädje, låt oss höja glädjerop till Gud, vår Frälsare. – Ära vare Fadern… – Kom, låt oss tillbe…

Gloria utelämnas i denna mässa. Efter Kyrie ber celebranten:

Oremus. Låt oss bedja.

Flectamus genua. Böj knä.

Levate. Stig upp.

BÖN.

Allsmäktige, evige Gud, vilken genom hälsosam fasta helar både vår kropp och själ, vi bönfaller ödmjukt ditt Majestät: att du må blidkas av de fromma bönerna från dem som fastar, och skänker oss hjälp både nu och i evigheten. Genom vår Herre…

FÖRSTA LÄSNINGEN (3 Mos. 23:26-32)

I de dagarna talade Gud till Moses och sade: Men på tionde dagen i samma sjunde månad är försoningsdagen. Då skall ni hålla en helig sammankomst, och då skall ni späka er. Och ni skall offra eldoffer till Herren. Och ni skall inget arbete göra på denna samma dag, ty det är en försoningsdag, då försoning bringas för er inför Herren, er Guds ansikte. Och var och en som inte späker sig på denna samma dag skall utrotas ur sin släkt. Och var och en som gör något arbete på denna samma dag, honom skall jag förgöra ur hans folk. Inget arbete skall ni då göra. Detta skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än är bosatta. En vilosabbat skall det vara för er, och ni skall då späka er. På nionde dagen i månaden, om aftonen, skall ni hålla denna er sabbatsvila, från afton till afton, sade Gud den Allsmäktige.

GRADUALE Propitius esto, Domine, peccatis nostris

Förlåt oss våra synder, låt inte hedningarna få säga. ”Var är nu deras Gud?” Hjälp oss, du vår frälsnings Gud, för ditt namns äras skull. – Hjälp oss, o Gud vår Frälsare, och fräls oss, o Herre, för ditt namns äras skull.

Denna mässa kan firas i en kortare form; i så fall utesluts allt mellan kommande bön och kollektbönen innan Episteln.

KOLLEKTBÖN.

Låt oss bedja etc.

Vi bönfaller dig, allsmäktige Gud: låt oss bli uppfyllda av din nåd genom att fasta och avstå från föda, och genom våra uppoffringar bli starkare än alla våra fiender. Genom vår Herre…

ANDRA LÄSNINGEN (3 Mos. 23:39-43)

I de dagarna talade Gud till Moses och sade: på femtonde dagen i sjunde månaden, när ni bärgar in avkastningen av landet, skall ni fira Herrens högtid, i sju dagar. På den första dagen är sabbatsvila, på den åttonde dagen är också sabbatsvila. Och ni skall på den första dagen ta frukt av era skönaste träd, kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och av pilträd, och skall så vara glada i sju dagar inför Herren, er Guds ansikte. Ni skall fira denna högtid som en Herrens högtid sju dagar om året. Detta skall vara en evig stadga från släkte till släkte. I sjunde månaden skall ni fira den. Då skall ni bo i lövhyddor i sju dagar. Alla de som är infödda i Israel skall bo i lövhyddor, för att era efterkommande må veta hur jag lät Israels barn bo i lövhyddor, när jag förde dem ut ur Egyptens land. Jag är Herren, er Gud.

GRADUALE Protector noster, aspice, Deus, et respice super servos tuos.

Gud, vår beskyddare, se härtill och akta på din tjänares ansikte. Herre Gud Sebaot, hör i nåd dina tjänares böner.

KOLLEKTBÖN.

Låt oss bedja etc.

Vi bönfaller dig, o Herre, att du må beskydda din familj så att vi genom din överflödande godhet må mottaga den livgivande hjälp, vilken du själv uppmuntrar oss att söka. Genom vår Herre…

TREDJE LÄSNINGEN (Mika 7:14, 7:16, 7:18-20)

O Gud, vår Herre, vakta med din stav ditt folk, din arvedels hjord, så att den får ha sin avskilda boning i skogen, liksom under forna dagar. Hedningarna skall se det och komma på skam med all sin makt. Vem är en sådan Gud som du! Du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess missgärning och förlåter den dess överträdelse, du som inte behåller vrede för evigt, ty du har lust till nåd, och du skall åter förbarma dig över oss och trampa våra missgärningar under fötterna. Ja, du skall kasta alla dessa synder i havets djup. Du skall bevisa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham, som du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar.

GRADUALE Convertere, Domine, aliquantulum

Vänd något åter, Herre, och förbarma dig över dina tjänare. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte.

KOLLEKTBÖN.

Låt oss bedja etc.

Vi bönfaller dig, o Herre, att vi må avstå från kroppslig näring på så sätt att vi även avstår från de onda frestelser som ansätter oss. Genom vår Herre…

FJÄRDE LÄSNINGEN (Sakarja 8.14-19)

I de dagarna kom Herrens ord till mig, och så sade Herren Sebaot: Liksom jag, när era fäder förtörnade mig, beslöt jag att göra er ont, säger Herren Sebaot , och inte sedan ångrade det, så har jag tvärtom i denna tid beslutat att göra gott mot Jerusalem och Judas hus. Frukta inte. Men detta är vad ni skall göra: Tala sanning med varandra, döm rätta och fridamma domar i era portar. Tänk inte i era hjärtan ut ont mot varandra, och älska inte falska eder, ty allt sådant hatar jag, säger Herren. Och Herren Sebaots ord kom till mig, han sade: Så säger Herren Sebaot: Fastedagarna i fjärde, femte, sjunde och tionde månaden skall för Judas hus bli till fröjd och glädje och sköna högtider. Men älska sanning och frid, säger Herren Sebaot.

GRADUALE Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu tuo, Domine

Min bön må gälla som ett rökoffer inför ditt ansikte, o Herre; mina händers upplyftande som ett aftonoffer.

KOLLEKTBÖN.

Låt oss bedja etc.

När du nu skänker oss nåden att åt dig uppoffra denna högtidliga fasta, o Herre, bönfaller vi dig även att skänka oss din förlåtelses bistånd. Genom vår Herre…

FEMTE LÄSNINGEN (Daniel 3:47-51)

I de dagarna steg Herrens ängel med Azarias och hans följeslagare ned i ugnen, och han drev ut eldsflammorna ur ugnen, så att ugnens mitt blev lik en sval vind som bringar dagg. Men flammorna steg högt upp över ugnen, ända till fyrtionio alnar, och de bröt fram och brände kungens kaldeiska tjänare som skulle elda den. Och elden rörde inte dem i ugnen och besvärade dem inte, och gjorde dem ingen skada. Då prisade, välsignade och ärade dessa tre i ugnen Gud med en mun och sade:

Lovad vare du, o Herre, våra fäders Gud, och prisad och upphöjd i evighet; lovat vare ditt heliga och härliga namn och högt prisat och upphöjt i evighet. Lovad vare du i din heliga härlighets tempel och högt lovsjungen och ärad i evighet. Lovad vare du, där du tronar på keruberna och skådar ned i djupen, och prisad och upphöjd i evighet. Lovad vare du på ditt rikes tron och högt lovsjungen och upphöjd i evighet. Lovad vare du på himmelens fäste och lovsjungen och förhärligad i evighet. Lova Herren, ni alla Herrens verk, lovsjung och upphöj honom i evighet. Lova Herren, ni Herrens änglar, lovsjung och upphöj honom i evighet. Låt himlarna, jorden, haven och allt som är i dem välsigna och prisa dig och upphöja dig över allting för evigt. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, såsom det var av begynnelsen, nu är, och skall vara från evighet till evighet.

KOLLEKTBÖN.

Låt oss bedja etc.

O Gud, du som mildrade eldslågorna för de tre ynglingarna, gör i din nåd så att syndens eld inte förtär oss, dina tjänare. Genom vår Herre…

EPISTEL (Hebr. 9:2-12, om det gamla förbundets gudstjänst).

Bröder, i tabernaklet inreddes ett främre rum som kallades det heliga. Där stod ljusstaken och bordet med skådebröden. Bakom det andra förhänget fanns ett rum som kallades det allraheligaste. Dit hörde det förgylla rökelsealtaret och förbundsarken, som på alla sidor var överdragen med guld. I den fanns en guldkruka med mannat, Arons stav som hade grönskat och förbundets tavlor. Ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Men detta skall jag nu inte gå in på i detalj. Så blev det ordnat. I det främre rummet går alltid prästerna in och förrättar sin tjänst. I det andra rummet går endast översteprästen in en gång om året, och då aldrig utan blod, som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. Därmed visar den helige Ande att vägen till det allraheligaste ännu inte har uppenbarats, så länge det främre rummet består. Detta är en bild av den tid som nu är: gåvor och offer frambärs, men de kan inte fullständigt rena samvetet hos dem som offrar. Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar, så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allraheligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

TRACTUS Laudate Dominum, omnes gentes

Lova Herren, alla hedningar, prisa honom, alla folk. Ty hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet.

EVANGELIUM (Luk. 13:6-17)

I den tiden talade Jesus till folket och gav dem denna liknelse: ”En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård, och han kom för att se om det fanns frukt på det, men han fann ingen. Då sade han till sin trädgårdsmästare: I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men inte hittat någon. Hugg ner det! Varför skall det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Annars skall du hugga ner det.” En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne, kallade han henne till sig och sade till henne: ”Kvinna, du är fri från din sjukdom”, och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten, och han sade till folket: ”Sex dagar skall man arbeta. Kom därför och bli botade på dem och inte på sabbaten.” Då svarade Herren honom: ”Ni hycklare! Löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattnar dem? Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten?” Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde.

OFFERTORIUM Domine, Deus salutis meae, in die clamavi ad te, et nocte coram te

Herre, min frälsnings Gud, dag och natt ropar jag inför dig; låt min bön komma inför ditt ansikte, o Herre.

STILLA BÖN.

Vi bönfaller dig, allsmäktige Gud, att du må göra så att denna gåva inför ditt Majestäts åsyn utverkar åt oss nåden av en vördnadsfull fromhet, och försäkrar oss den eviga glädjen. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Mense septimo festa celebritatis

I den sjunde månaden skall ni fira denna högtid, då jag lät Israels barn bo i lövhyddor, när jag förde dem ut ur Egyptens land.

SLUTBÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre: må det som dina sakrament innehåller, verka i oss att vi i verklig sanning bevarar det som vi nu mottager i yttre tecken. Genom vår Herre…