Dagens text

Lördagens mässa 20 augusti 2022: S:t Bernard av Clairvaux, abbot och kyrkolärare

INTROITUS In medio Ecclesiae aperuit os eius

Syr. 15:5  I Kyrkans mitt öppnade han sin mun, och Herren fyllde honom med vishetens och förståndets Ande. Han klädde honom i en lysande skrud av ära. Han krönte honom med glädje och fröjd. – Ps. 91:2  Det är gott att tacka Herren och lovsjunga ditt namn, du den Högste. – Ära vare Fadern… – I Kyrkans mitt…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, som gjorde den helige Bernard till en förmedlare av den eviga frälsningen till ditt folk, gör, vi ber dig, så att vi på samma sätt som vi har honom som lärare här på jorden även får i honom en förespråkare i himmelen. Genom vår Herre…

EPISTEL (Syr. 39:6-14)

Den rättfärdige beflitar sig om att i sitt hjärta börja sin dag inför Herren, sin skapare. Han vänder sig till den Högste, åkallar honom och ber om förlåtelse för sina synder. Om det är Herrens, den Väldiges, vilja fylls han av vishetens Ande. Han låter sin vishet strömma fram i ord och prisar Herren i bön. En sådan man ger rätt riktning åt sin klokhet och insikt och ägnar sina tankar åt Herrens hemligheter. Han undervisar om sin lära och har sin stolthet i Herrens förbunds lag. Många skall lovsjunga hans klokhet, aldrig någonsin skall hans namn utplånas. Minnet av honom skall inte försvinna, hans rykte skall leva genom alla släktled. I främmande länder skall man tala om hans vishet, och Kyrkan skall förkunna hans lov.

GRADUALE Os justi meditabitur sapientiam

Ps. 36:30-31  Den rättfärdiges mun talar visdom, och hans tunga säger vad rätt är. Hans Guds lag är i hans hjärta, hans steg vacklar inte. Alleluia, alleluia. Syr. 45:1, 9  Herren älskade honom; med en rik klädsel ärade han honom och iförde honom en lysande skrud. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 5:13-19)

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen, säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.

OFFERTORIUM Justus ut palma florebit

Ps. 91:13  Den rättfärdige skall grönska som ett palmträd, som en ceder på Libanon skall han växa till.

STILLA BÖN.

Må den helige Bernards, din abbot och lärares böner inte verka förgäves för oss, o Herre, utan göra vår offergåva till behag för dig, och alltid utverka din förlåtelse för oss. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus

Luk. 12:42  Den trogne och förståndige tjänaren har Herren satt över sitt husfolk för att ge dem deras kost i rätt tid.

SLUTBÖN.

O Gud, vi bönfaller dig att ditt offer, genom din store lärare, den helige Bernards förböner, må skänka oss hälsa. Genom vår Herre…