Dagens text

Veckans lördagsmässa 17 april 2021: Votivmässan till Jungfru maria på lördagen

INTROITUS Salve, sancta Parens

Var hälsad, heliga Moder, du födde en Konung till världen, som råder över himmel och jord till evig tid. – Mitt hjärta är överfullt av lovprisning, jag sjunger min sång inför Konungen. –Ära vare Fadern… – Var hälsad…

KOLLEKTBÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre, låt dina tjänare ständigt åtnjuta hälsa till kropp och själ, och genom den saliga, alltid rena Jungfrun Marias förbön bli befriade från denna tidens sorger och uppnå den eviga glädjen. Genom vår Herre…

EPISTEL (Jesu Syraks vish. 24.14-16)

Av evighet, från begynnelsen, är jag skapad av honom, och jag skall aldrig i evighet förgås. I det heliga tältet gjorde jag tjänst inför honom, sedan blev jag bofast på Sion. I den stad som han älskar lät han mig också bo. Jag rotade mig hos det folk han förhärligat, Herrens arvslott blev min egendom, och jag vistas i de heligas församling.

GRADUALE Benedicta et venerabilis es, Virgo Maria

Välsignad och vördnadsvärd är du, Jungfru Maria, du som orörd blivit Frälsarens moder. Jungfru Maria, Guds Moder! Han, som hela världen inte kan rymma, har inneslutit sig i ditt moderliv och blivit människa. Alleluia, alleluia. Efter födelsen förblev du jungfru; O, Guds Moder, bed för oss! Alleluia.

Under adventstiden ersätts versen ”Efter födelsen…” av följande:

Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad din livsfrukt.

Efter Septuagesima beds följande Tractus i stället för Alleluia och ”Efter födelsen…”:

TRACTUS Gaude, Maria Virgo

Gläd dig, Jungfru Maria, du allena har besegrat alla villoläror. Vem trodde ärkeängeln Gabriels ord? Ännu jungfru framfödde du Gud och människa, och efter födelsen förblev du jungfru. Maria, Guds moder, bed för oss.

Under Påsktiden ersätts Graduale av följande Alleluia, Virga Jesse floruit:

Alleluia, alleluia. Jesse rot har blomstrat, en jungfru har framfött Gud och människa; Gud har återställt friden och i sig själv försonat det högsta med det lägsta. Alleluia. Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad din livsfrukt.

EVANGELIUM (Luk. 11:27-28)

I den tiden, när Jesus talade till folket, ropade en kvinna i folkskaran: ”Saligt är det moderliv som har burit dig och saliga de bröst som du har diat.” Han sade: ”Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det.”

OFFERTORIUM Ave Maria, gratia plena

Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad din livsfrukt. [Under Påsktiden: Alleluia, alleluia.]

STILLA BÖN.

O Herre, må denna offergåva genom din nåderika barmhärtighet, och den saliga, alltid rena Jungfrun Marias förbön, utverka för oss frid och välgång nu och i evig tid, Genom vår Herre…

Prefation: För den saliga Jungfru Maria

COMMUNIO Beata viscera Mariae Virginis

Saligt är Jungfru Marias sköte, som har burit den evige Faderns Son.

SLUTBÖN.

O Gud, vi bönfaller dig ödmjukt: Gör så att vi som mottagit denna hjälp till vår frälsning må alltid och överallt vara beskyddade av den saliga, alltid rena Jungfrun Marias förbön; henne, vilken vi i vördnad för, har offrat dessa gåvor inför ditt majestät. Genom vår Herre…