Dagens text

Veckans måndagsmässa
18 januari 2021: Petri stol

INTROITUS Statuit ei Dominus testamentum pacis

Herren har slutit ett fredsförbund med honom och gjort honom till folkets furste, för att han skall ha prästadömets värdighet för evigt. – Herre, kom ihåg David och all hans saktmodighet. –Ära vare Fadern… –Herren har slutit…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, som när du överlämnade nycklarna till det himmelska riket till din apostel, den helige Petrus, förlänade honom den prästerliga makten att binda och lösa, gör så att vi genom hans himmelska förbön må frälsas från våra synders bojor. Genom vår Herre…

EPISTEL (1 Petr. 1:1-7)

Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien. Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fast det håller provet i eld, och den tron skall visa sig vara till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

GRADUALE Exaltent eum in Ecclesia plebis

De må upphöja honom i folkets kyrka, och lova honom där de äldste sitter. De må tacka Herren för hans nåd och för hans under med människors barn. Alleluia, alleluia. Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 16:13-19)

I den tiden då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: ”Vem säger folket att Människosonen är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna.” Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” Jesus sade till honom: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.”

OFFERTORIUM Tu es Petrus, et super hanc petram aedeficabo Ecclesiam meam

Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar.

STILLA BÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre, att den helige aposteln Petrus förböner må anbefalla din Kyrkas offergåvor och böner, så att den fest vi firar till hans ära må skänka oss förlåtelse. Genom vår Herre…

Prefation: För Apostlarna

COMMUNIO Tu es Petrus, et super hanc petram aedeficabo Ecclesiam meam

Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka.

SLUTBÖN.

Låt den gåva vi frambär bringa glädje till oss, o Herre, då vi förkunnar din härlighet i din apostel Petrus, så att vi genom honom må bli delaktiga i din förlåtelses givmildhet. Genom vår Herre…