INSTITUTET I SVERIGE

Redan under tidigt 2000-tal började Institutet, på inbjudan av biskop, numera kardinal, Arborelius även att besöka Sverige, de första åren endast sporadiskt men från 2005 mera regelbundet. 2011 erbjöd biskopen Institutet att etablera sig i Sverige och sedan dess finns en fast bosatt kanik, verksam som Stockholms Katolska Stifts särskilde själasörjare för den äldre romerska riten.

ANDA

”Koka sanningen i kärlek tills den smakar ljuvligt” – detta berömda citat från S:t Frans av Sales är den ledande principen i vårt apostoliska arbete. Fruktlösa diskussioner, eller, än värre, kärlekslös polemik, leder aldrig själar till Herren. S:t Frans av Sales sade även: ”En droppe honung attraherar fler bin än en hel tunna med vinäger”. Den uppenbarade sanningen i vår heliga katolska tro är i sig själv attraktiv genom sitt djup, sitt ljus och sin logik. Varhelst den uppträder iklädd kärlekens vackra klädnad, blir den ännu mer godtagbar för dem som annars kanske skulle frukta dess oundvikliga konsekvenser för våra liv och den skärpa med vilken den skär genom våra svagheter och ursäkter. Den berömda katolska poeten Gertrud von le Fort skrev om Kyrkan och den uppenbarade sanningen: ”Jag har fallit in i din tro som på ett bart svärd, och du har huggit av alla mina ankaren”. Hur mycket lättare accepterar inte en själ storheten och majestätet hos den gudomliga tron när den framställs med den barmhärtiga kärlek och tålmodiga ödmjukhet som vår Herre alltid visar sina barn. Detta är skälet till att medlemmarna i Kristus Konungen Översteprästens Institut strävar efter att följa S:t Frans av Sales exempel, han som på en och samma gång var en av de skarpaste teologerna i sin tid och ”Kärlekens lärare”. Det är förvisso så att vår strävan efter att lära ut sanningen i kärlek och samtidigt leva ett liv efter det stora kärleksbudet i våra kommuniteter är ett mål som endast kan uppnås genom en daglig kamp mot sina personliga tillkortakommanden och ett ständigt samarbete med nådens gåvor. Kärlek ersätter inte daglig botgöring; tvärtom är det så att den som vill leva överflödande av kärlek till Herren och sin nästa, måste oupphörligen tukta sin egenvilja. Detta är skälet till att S:t Frans av Sales den store läromästaren i gudomlig kärlek och apostolisk barmhärtighet, med rätta har kallats ”det största botgörarhelgonet”. 

ATT VARA BRA PÅ DET VI ÄR

Det faktum att Institutet efter knappt 30 år räknar 80 apostolat i tolv länder, 114 präster och mer än 100 seminarister är kanske ett tillräckligt bevis på att Institutet är på rätt väg inom Kyrkan. Emellertid är det inte vår intention att växa snabbt och bli som en svamp, det vill säga stor och bräcklig. Snarare önskar vi befästa Institutet genom ett noggrant urval av möjliga kandidater och en alltid växande betoning på ett solitt kommunitetsliv levt enligt vår egen spiritualitet. Vi pressar inte in våra kandidater i en form eller en viss typisk uniformitet i tänkesätt och uttryck, utan vi följer, återigen, S:t Frans av Sales. Den helige kyrkoläraren uppmanar oss att ”vara bra på det vi är”, vilket betyder att var och en måste utveckla sina speciella talanger och gåvor enigt Herrens vilja genom att samarbeta med Guds nåd, och avlägsna de karaktärsdrag som är motsatta den gudomliga läran. Detta är sannerligen en livslångt pågående kamp. Emellertid har vi tillgång till de lämpliga verktyg som ger oss styrka att aldrig ge upp kampen: en broderlig kommunitet, deltagandet i liturgins mysterier, och den ständiga studien av Kyrkans underbara tradition så som den reflekteras i den Heliga Skrift och i läroämbetet. På så sätt kan vi sträva framåt för var dag med förnyad glädje och nytt förtroende.

MISSIONSFÖRKLARING

Kristus Konungen Översteprästens Instituts kallelse är att sprida Kristi rike till det mänskliga livets alla områden genom att ösa ur den Romersk-Katolska kyrkans tusenåriga skattkammare, i synnerhet hennes liturgiska tradition, den obrutna linjen av andlig tanke och verksamhet hos hennes helgon samt hennes roll som beskyddarinna av musik, konst och arkitektur. Institutet uppnår detta främst genom en solid och välavvägd prästerlig formation, fast rotad i katolsk tradition, som ges vid dess internationella prästseminarium i Florens ärkestift. Våra präster, medvetna om sitt eget behov av personlig helgelse, strävar efter att vara verktyg för Guds nåd genom sitt apostoliska arbete utfört i de kyrkor som anförtrotts åt Institutet, vid dess skolor, dess missioner i Afrika, genom att predika reträtter, ge katekesundervisning, och bistå med andlig vägledning. Kristus Konungens Institut verkar under beskydd av den Obefläckade Avlelsen, till vilken det är konsekrerat.