Böner för påven

Följande böner Pro Papa (kollektbön, stilla bön och slutbön) kommer från ”Mässa på årsdagen av valet eller konsekrationen av en påve”. När prästerna i Kristus Konungens Institut firar den heliga mässan, lägger de till Pro Papa-bönerna efter kollektbönen, den stilla bönen och slutbönen i dagens mässa, och före de böner som eventuellt läses som kommemoration. Bönerna kan återfinnas i ett missale från 1962, och lyder som följer i svensk översättning:

KOLLEKTBÖN.
Deus, ómnium fidélium pastor et rector, fámulum tuum N., quem pastórem ecclésiæ tuæ præésse voluíssi, propítius réspice: da ei, quǽsumus, verbo et exémplo, quibus præest, profícere: ut ad vitam, una cum grege sibi crédito, pervéniat sempitérnam. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

O Gud, herde och härskare över alla de troende, se i nåd till din tjänare N., vilken det har behagat dig att utse till herde över din Kyrka. Vi bönfaller dig: gör så att han genom både ord och förebild uppbygger dem över vilka han är satt, och så tillsammans med den flock som är honom anförtrodd uppnår det eviga livet. Genom vår Herre…

STILLA BÖN.
Oblátus, quǽsumus, Dómine, placáre munéribus: et fámulum tuum N., quem pastorem Ecclésiæ tuæ præésse voluísti assídua protectióne gubérna. Per Dóminum …
Vi bönfaller dig, o Herre: ta nådigt emot de gåvor som vi frambär, och led genom ditt ständiga beskydd din tjänare N., som det har behagat dig att utse till herde över din Kyrka. Genom vår Herre..

SLUTBÖN.
Hæc nos, quǽsumus, Dómine, divíni sacraménti percéptio prótegat: et fámulum tuum N., quem pastórem Ecclésiæ tuæ præésse voluísti; una cum commísso sibi grege, salvet semper et múniat. Per Dóminum nostrum …

Vi bönfaller dig, o Herre, att deltagandet av detta gudomliga Sakrament må beskydda oss, och för evigt frälsa och försvara din tjänare N., som det har behagat dig att utse till herde över din Kyrka, tillsammans med den hjord som har anförtrotts åt hans vård. Genom vår Herre…